e-book ไม่เสียภาษีมูลเพิ่มจริงหรือ

e-book ไม่เสียภาษีมูลเพิ่มจริงหรือ

หลายท่านถามว่าการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียนในรูปของดิจิตัลดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกรณีการซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียนในลักษณะรูปเล่มหรือไม่ อย่างไร และการตีความของคำว่า “หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน” ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น กรมสรรพากรมีแนวทางการพิจารณาอย่างไร

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) หรือ e-book คืออะไร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกับหนังสือเล่มอย่างไร
2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลดิจิตัล ซึ่งเป็นทรัพย์สินไม่มีรูปร่างไม่สามารถจับต้องได้สามารถผลิตจัดจำหน่ายได้โดยไม่มีต้นทุนในการจัดพิมพ์ทำให้กำหนดราคาได้ค่อนข้างต่ำ ทำได้ง่ายรวดเร็ว ไม่มีขอบเขตจำกัด เช่นการส่งต่อไฟล์(File Sharing) การอัพโหลด (Upload) บุคคลอื่นมาดาวน์โหลด (Download) ไปใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วเป็นต้น
2.2 สำหรับหนังสือรูปเล่มมีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ เป็นกระดาษต้องใช้แท่นพิมพ์หรืออุปกรณ์การพิมพ์ จึงมีต้นทุนในการจัดพิมพ์การจัดทำรูปเล่มทำให้ราคาหนังสือสูงกว่าการจัดทำในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายเอกสารต้องใช้ระยะเวลาและมีค่าใช้จ่าย

3. ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับหนังสือในแบบรูปเล่มและ e-Book
หนังสือในแบบรูปเล่มจัดอยู่ในกลุ่ม “หนังสือพิมพ์” “นิตยสาร” หรือ “ตำราเรียน” ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายหรือนำเข้าหนังสือทุกชนิด เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบการศึกษา ถือเป็นตำราเรียน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่แผ่นปลิวโฆษณา รูปลอก มิใช่ตำราเรียน ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่อมา กรมสรรพากรพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน รูปแบบของการขายหนังสือได้เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะของรูปเล่ม เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหากผู้บริโภคจะมีภาระในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแตกต่างกันอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมและไม่ส่งเสริมการอ่านให้กับผู้บริโภคได้

 

บางส่วนจากบทความ “e-book ไม่เสียภาษีมูลเพิ่มจริงหรือ”

อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน… วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 461 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

Cr. https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3799:e-book-actual-value-added-tax&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart