เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd)

– รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชีมากกว่า 25 ปี สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน บริการ เครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
– รับตรวจสอบบัญชี และงบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี
– ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

เป็นผู้ดำเนินกิจการบริการให้คำปรึกษาด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และวางแผนภาษีอากรมากกว่า 25 ปี

– เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะชี้แจงข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ
– การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น ผู้ตรวจสอบจะชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

– ที่ปรึกษาบัญชี, วางระบบบัญชี, วางแผนระบบภาษีอากร สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายทางภาษีคืนเป็นเงินทุน คืนกำไรกลับคืนสู่กิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
– ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
– วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
– บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ

 • รับทำบัญชี
 • รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • รับตรวจสอบบัญชีภายใน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (CPIAT)
 • รับวางแผนภาษี (มีความเชี่ยวชาญ และทำให้ท่านประหยัดภาษีสูงสุด)
 • รับวางระบบบัญชี – ระบบภาษี
 • รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน
 • ที่ปรึกษาบัญชีและภาษี

ดูแลและควบคุมงานคุณภาพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร และผู้ตรวจสอบบัญชีภายในที่มีคุณวุฒิรับรอง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ทำงานอย่างมืออาชีพ ตอบสนองธุรกิจของท่าน โดยเฉพาะการวางแผนภาษี เชี่ยวชาญด้านภาษี สามารถเปลี่ยนรายจ่ายภาษีกลับคืนเป็นเงินออม คืนเป็นกำไรให้ธุรกิจท่านประหยัดภาษีมากที่สุด

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและเชียวชาญด้านภาษีอากรอย่างสูง ยินดีให้คำปรึกษา

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหารในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่ต้องเติบโตและก้าวหน้าอยู่เสมอ จึงเล็งเห็นความสำคัญของงานทางด้านการบัญชีที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ต่อเจ้าของธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจเจริญเติบโตและก้าวหน้า บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพงานบัญชีและสอบบัญชีในด้านต่างๆ จนทำให้บริษัทฯ ดำเนินงานทางด้านบัญชีและสอบบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพมาต่อเนื่อง

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax) เป็นบริษัทฯ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี ครบวงจร ที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานอย่างยาวนาน และมีทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถรับงานได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตาม หากท่านสนใจใช้บริการ งานบัญชี วางแผนภาษี และงานสอบบัญชีของเรา เชื่อมั่นได้เลยว่างานของท่านจะออกมาตรงใจ ที่สำคัญราคายังเหมาะสม

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำบัญชี และวางแผนภาษีอากรให้แก่ลูกค้าอย่างฉาดฉลาด ช่วยลูกค้าประหยัดภาษีอย่างกฎหมาย สามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายทางภาษีเป็นเงินทุนกลับคืนสู่กิจการได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีของบริษัทลูกค้า ช่วยให้งบการเงินของลูกค้าถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการบัญชี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง และเพื่อช่วยให้การบริหารงานและการทำการตลาดของลูกค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทางบริษัทมีการปิดงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งงบการเงินให้ลูกค้าได้ทราบถึงผลประกอบการของกิจการเป็นประจำทุกเดือน

 

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd) ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรามาโดยตลอด ให้เราเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษี ทำให้ธุรกิจลูกค้าได้ประหยัดภาษีสูงสุด ให้การจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และการวางระบบบัญชี โดยเล็งเห็นว่า บัญชี คือ “หัวใจ” ของธุรกิจที่ดูแลเงินสดให้ธุรกิจของท่าน และมอบความไว้วางใจให้เราดูแล “หัวใจ” ของธุรกิจให้เติบโต ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา ด้วยธุรกิจทุกวันนี้มีการแข่งขัน ต้นทุนทางภาษีที่มากกว่าคู่แข่ง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจก้าวถอยหลังไม่ทันคู่แข่งที่มีการวางแผนภาษีที่ดีกว่า ดังนั้นการเติบโตอย่างรวดเร็วและแซงคู่แข่งทางธุรกิจไปข้างหน้าได้ งานทางด้านบัญชี การวางแผนภาษีที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ตลอดจนการสอบบัญชี จึงต้องมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) และ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (CPIAT)ที่มีวุฒิบัตรรับรอง มาเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและวางใจได้การพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเช่นกัน  ทางบริษัทฯ มีระบบงานทางด้านบัญชี การสอบบัญชี การวางระบบบัญชี รวมถึงงานบัญชีทางด้านอื่นๆ ที่พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจอยู่เสมอ และทางเราเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจจากเราอย่างแน่นอน”

คุณชยา ไชยศรีหา (กรรมการบริหาร)

 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตอาเซียน (CPA ASEAN)
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน (CPIAT)
 • Mini – MBA หลักสูตร Financial Controller และวางแผนภาษีทั่วไป จากโรงเรียนภาษี (School of Tax)
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance) จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนภาษี มากกว่า 25 ปี

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd) ยินดีให้คำปรึกษา โดยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มีวุฒิบัตรรับรอง (Certificates) จึงรับประกันความแตกต่างจากสำนักงานทั่วไป จึงเชื่อมั่นว่า เราสามารถวางแผนภาษีให้ธุรกิจของท่าน ประหยัดภาษีได้เต็มศักยภาพ และเปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินคืนประโยชน์กลับยังธุรกิจของท่านมากที่สุด โดยมีคุณวุฒิดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนภาษี

คุณวุฒิ Tax Auditor : TA

กำกับดูแลโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

(https://www.rd.go.th/)

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี และการบัญชี

คุณวุฒิ Certified Public Accountant : CPA

กำกับดูแลโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

(http://www.tfac.or.th/)

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี การควบคุมบัญชีภายใน

คุณวุฒิ Certificated Professional Internal Audit of Thailand: CPIAT

กำกับดูแลโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท. : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

(http://www.theiiat.or.th/)

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน

คุณวุฒิ Investment Consulting : IC

กำกับดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SEC)

(https://www.set.or.th/)

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนทางการเงินในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

คุณวุฒิ Fellow Chartered Financial Practioner : FChFP

กำกับดูแลโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางเงิน (THAIFA)

(http://www.thaifa.org/)

เกิดจากผู้บริหารหลัก 3 ท่าน คอยกำกับดูแลและควบคุมงานอย่างมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ เราเป็นนักบัญชีที่มีคุณวุฒิรับรองด้านการวางแผนภาษี จากโรงเรียนภาษี (School of Tax) จากหลักสูตร Mini MBA in General Taxation และจากศาลภาษีอากรกลาง และหลักสูตรภาษีอากรขั้นสูง นอกเหนือจากการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และปริญญาตรีจากนิติศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (MSCG – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษีอย่างสูง การตรวจสอบบัญชี และการบัญชี ที่เป็นมากกว่านักบัญชีทั่วไป

ด้วยความเชื่อมั่นในการให้คำปรึกษาและบริการด้านการวางแผนภาษี ผ่านการบริหารทางบัญชี ที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านได้ประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง และได้ผลมากที่สุด บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด จึงนำการรวมของ 3 คำที่เกิดจากรวมตัวกัน เพราะเราเชื่อมั่นว่า เราเชี่ยวชาญและช่วยคุณเปลี่ยนรูปแบบการวางแผนภาษีแบบเดิมๆ ที่ไม่ถูกหลักการ และไม่ถูกต้องของบัญชีพื้นฐานทั่วไป มาเป็นการวางแผนภาษีขั้นสูงในการให้บริการการวางแผนภาษีอย่างความถูกต้อง จึงเปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออม เปลี่ยนผลกำไรกลับคืนสู่ธุรกิจของลูกค้าเช่นคุณให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน

การรวมของ 3 คำที่เกิดจากรวมตัวกัน นั้นคือ

 1. การบัญชี และการสอบบัญชี (Accounting and Auditing) ตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป
 2. ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ (Professional) ด้วยจริยธรรมวิชาชีพ
 3. การวางแผนภาษี (Professional Taxation) อย่างถูกต้อง

Accountant Professional Taxation”

“AccProTax”

“We Pinpointing Your Success”

“เคียงคู่คุณวางแผน สู่เป้าหมายความสำเร็จ”

“ดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA, CPIAT)”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart