กองทุนรวม ลงทุนในอะไรบ้าง ?

กองทุนรวม ลงทุนในอะไรบ้าง ?

หลายๆคนก็คงจะรู้จักกับกองทุนรวมบ้างแล้ว แต่ก็อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันสินทรัพย์ในการลงทุนนั้นมีหลากหลายให้เราเลือกอย่างมากมาย ทำให้กองทุนถูกแบ่งออกตามนโยบายหรือสินทรัพย์ที่ลงทุนมากถึง 6 ประเภท ถึงเวลามาทำความรู้จักกับกองทุนแต่ละประเภทกันครับ

    1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี โดยเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลงทุนหรือพักเงินไว้ระยะเวลาสั้นๆ

     2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ซึ่งได้แก่   พันธบัตรรัฐบาล   พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  ตั๋วเงินคลังบัตร  เงินฝากของธนาคาร  ตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงิน  รวมไปถึงหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน  โดยกองทุนรวมประเภทนี้นะเนเหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยทั้งนี้  เพราะตราสารหนี้นั้นจะให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยอย่างสมํ่าเสมอ  แต่อย่างไรก็ตามราคาตราสารหนี้นั้นอาจมีความผันผวนขึ้นลงตามสภาวะตลาด

  1. กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)คือ กองทุนรวมที่สามรถไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น  กองทุนรวมประเภทนี้จึงเหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง
  2. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ อย่างเช่น หุ้นสามัญที่ซื้อขายกันใน SET นั่นแหละ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆโดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็นไปตามกฎ ก.ล.ต. กําหนดคือ โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้เมื่อผู้จัดการกองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าวข้างต้นแล้วเงินทุนส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะนําไปใช้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทอื่นๆเช่น  เงินฝาก หรือตราสารหนี้  หรือจะนําเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง เนื่องจากเป็นการนําเงินไปลงทุนในตราสารทุนซึ่งมีความผันผวนของราคาหรือมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน
  3.     กองทุนรวมตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Fund) คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเช่นกลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสารกลุ่มพลังงานกลุ่มท่องเที่ยว  เป็นต้นโดยคาดว่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะมีให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแต่จะมีข้อเสียเปรียบอยู่บ้างเนื่องจากกองทุนรวมประเภทนี้มีการลงทุนแบบกระจุกตัวจึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไป

         6. กองทุนรวมทางเลือก (Alternative Investment Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ
    (นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน) เช่นสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำน้ำมันสินค้าเกษตรตราสารอนุพันธ์อสังหาริมทรัพย์ซึ่งทำให้กองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนรวมเนื่องจากสินทรัพย์ทางเลือกเป็นสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับสินทรัพย์พื้นฐานเช่นหุ้นหรือตราสารหนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่ากองทุนรวมมีการลงทุนในสินทรัพย์ไหนบ้างดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในกองทุนรวมก็ดีหุ้นก็ดีก่อนที่เราจะถามหาผลตอบแทนอย่าลืมคำนึงถึงความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและที่สำคัญต้องเลือกลงทุนให้ตรงกับเป้าหมายทางการเงินของเราเป็นสำคัญสุดท้ายนี้ก็ขอเตือนเพื่อนๆอีกครั้งด้วยกฎข้อแรกของการลงทุนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุน

อ้างอิง : https://friendnancial.com/blogs/what-are-mutual-funds-investing-in

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart