19 รายจ่ายมีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50

19 รายจ่ายมีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50

บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ตามแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55แล้วแต่กรณี พร้อมชำระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ ซึ่งในปี 2563 นี้

รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง ในแบบภ.ง.ด.50 เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทบทวน หรือสำรวจงบการเงินที่จะยื่นว่ามีรายจ่ายใดบ้างที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทำให้ประหยัดภาษีได้บ้าง โดยมี 19 รายการดังนี้

 

1. รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. รายจ่ายค่าซื้อหรือจ้างทำ ค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
4. รายจ่ายที่ได้รับสิทธิจากการส่งเสริมการลงทุน
5. รายจ่ายในการจ้างคนพิการ
6. รายจ่ายในการจ้างคนพิการเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้าง
7. รายจ่ายค่าจัดให้มีอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ
8. รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกิจการ
9. รายจ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
10. รายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม
11. รายจ่ายค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
12. รายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
13. รายจ่ายจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี
14. รายจ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุ 
15. รายจ่ายจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ 
16. รายจ่ายค่าจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
17. รายจ่ายจากการควบกิจการธนาคาร

18. รายจ่ายเงินลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทในเขตพัฒนาพิเศษ
19. รายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน

 

บางส่วนจากบทความ “19 รายจ่ายมีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50”

อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน… วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 465 เดือน มิถุนายน 2563

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart