แจกทองให้พนักงาน มีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

แจกทองให้พนักงาน มีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

แจกทองให้พนักงาน มีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

บริษัท

ภาษีมูค่าเพิ่ม

  • ต้องนำมูลค่าทั้งจำนวนมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเดือนภาษีที่แจกทองคำ เนื่องจากถือเป็นการขายสินค้า (ตามาตรา 77/1 (8)แห่งประมวลรัษฎากร)
  • กรณีที่ไม่เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงานขาย ไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษี (ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542)
  • มีสิทธินำเงินภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีสำหรับค่าทองคำหรือสินค้าอย่างอื่นที่แจกพนักงานขายไปเป็นเครดิตหักภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ไม่ต้องห้าม (ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • มูลค่าทองคำถือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานขาย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) ที่บริษัทไม่ได้เรียกเก็บ กรมสรรพากรตีความว่า เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6ทวิ) แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  • การแจกทองคำให้พนักงานขาย เหมือนเป็นการแจกโบนัส (รางวัล) ให้แก่พนักงานขาย
  • บริษัทมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าทองคำไปรวมเป็นเงินได้ของพนักงานขายเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร)

พนักงาน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มูลค่าทองคำที่พนักงานได้รับ ถือเป็นเงินได้ของพนักงานจะต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อ้างอิง : แจกทองให้พนักงาน มีประเด็นภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart