เงิน Cryptocurrency เสียภาษียังไง

เงิน Cryptocurrency เสียภาษียังไง

เงิน Cryptocurrency เสียภาษียังไง

  1. Cryptocurrency และเหรียญ ICO เรียกว่า ทรัพย์ดิจิตอล

ทรัพย์สินดิจิตอลที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีตามกฎหมายนี้ ได้แก่ Cryptocurrency และ Digital Token ซึ่งในที่นี้ขออนุญาตเรียกทรัพย์สินดิจิตอลรวมๆว่า coin

Cryptocurrency คือ coin ที่เกิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนเสมือนเป็นเงิน เช่น Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) หรือ Ethereum (ETH)

ส่วน Digital Token คือ coin ที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนผ่านการทำ ICO (Initial coin offering) เพื่อนำ coin ไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะระหว่างผู้ออก coin เช่น OmiseGo (OMG), JFinCoin (JFIN) หรือ Carconeum (CB) เป็นต้น

  1. กำไรจากการขาย coin ให้หักภาษี 15%

หากขาย coin แล้วได้ดำไรเนื่องจากขายได้ราคามากกว่าต้นทุนที่ซื้อมา ก่อนนักลงทุนจะดีรับเงิน ผู้ขายจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15 % จากกำไรด้วยก่อนจะจ่ายเงินให้ลูกค้าที่เป็นนักลงทุน (ม.40(4)(ฌ),50(2)(ฉ) ประมวลรัษฎากร)

  1. ผลประโยชน์ที่จ่ายจากกการถือ coin ให้หักภาษี 15%

หาก coin ที่ถือไว้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือ เช่น ถ้า coin นั้นจะได้รับเงินปันผลจากผู้ออก coin ถ้ากิจการนั้นมีกำไรโดยแบ่งจ่ายให้ตามสัดส่วนจำนวน coin ที่ถืออยู่ กรณีรี้ผู้ออก coin จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% จากส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์นั้นด้วยก่อนจะจ่ายเงินให้ลูกค้าที่เป็นผู้ถือ coin (ม.40(4)(ซ),50(2)(ฉ) ประมวลรัษฎากร)

  1. ถูกหักภาษีไปแล้ว 15% ก็ต้องนำมายื่นภาษีประจำปีอยู่ดี

รายได้จาก coin เหล่านี้แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ไปแล้ว นักลงทุนก็ยังต้องนำมายื่นภาษีประจำปีด้วยอยู่ดี เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้สิทธิไม่ต้องยื่นภาษี (ซึ่งในส่วนนี้จะแตกต่างกับรายได้จากการลงทุนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลอย่างชัดเจนที่สามารถปล่อยให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยไม่ต้องนำมายื่นภาษีอีกก็ได้ ดังนั้น การหักภาษีทรัพย์สินดิจิตอล ณ ที่จ่าย 15% จึงเป็นเพียงการชำระภาษีล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่ภาษีสุดท้าย)

  1. รายได้จาก coin หักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย

เนื่องจาก coin เหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็น เงินได้ประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับพวกดอกเบี้ยและเงินปันผลซึ่งหักต้นทุน ค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้อยู่แล้ว จึงทำให้รายได้จาก coin เหล่านี้หักต้นทุนค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้เลย (มีเพียงกรณีกำไรจากการขาย coin เท่านั้นที่ให้ยกเว้นต้นทุนค่าซื้อ coin ได้) ดังนั้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ แม้ว่าจะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเครื่องขุด ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ก็ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อทำให้เสียภาษีถูกลงได้

สรุปและข้อสังเกตบางประการ

ทรัพย์สินดิจิตอล ได้แก่ Cryptocurrency และ Digital Token ซึ่งกำไรจากการขาย coin หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถือ coin จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และจะต้องนำไปยื่นภาษีประจำปีด้วย

และข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ

การคำนวณภาษีจากกำไรทำได้ยากมากๆในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดช่องว่างบางประการที่ต้องรอการตีความอยู่ด้วย เช่น ถ้าซื้อ coin มาจากกระดาน Cryptocurrency Exchange จากต่างประเทศแล้วโดนเข้ามาที่กระดาน Cryptocurrency Exchange ในประเทศไทย แล้วถอนออกมาเป็นเงินสกุลบาทจะหักภาษี 15% จากกำไรได้อย่างไร เพราะไม่ทราบว่าต้นทุนตอนซื้อที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่กันก็ไม่รู้ โดยเฉพาะสายขุดที่จะหักค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการซื้อเครื่องขุดและค่าไฟฟ้าไม่ได้เลย

และหากนักลงทุนบางคนโอนย้ายเงินไปอยู่ในบัตรเครดิตที่แปลง Cryptocurrency หรือ Digital Token มาใช้จ่ายเลย เช่น บัตร BitPay ก็น่าจะหลุดรอดจากเกณฑ์ตรงนี้ไปด้วยเช่นกัน (เนื่องจากไม่ใช่ผู้ให้บริการในไทย)

 

อ้างอิง : https://www.itax.in.th/media/bitcoin-เสียภาษียังไง/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart