อยากขายเครื่องสำอางนำเข้า จะเริ่มต้นอย่างไร ?

อยากขายเครื่องสำอางนำเข้า จะเริ่มต้นอย่างไร ?

ปัจจุบัน เครื่องสำอางทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางควบคุมตามกฎหมายศุลกากรถือเป็นของต้องกำกัด (ของต้องกำกัดคือ ของที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนที่จะมีการนำเข้าหรือส่งออก) จะต้องทำการยื่นเรื่องขออนุญาตนำเข้าต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากนำเข้ามาขายโดยไม่ขออนุญาตผิดกฎหมาย ทั้งพ.ร.บ.เครื่องสำอางพ.ศ.2558และพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 โดยรายละเอียดที่ต้องเตรียมไป มีดังนี้

1. แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม (สอค.2) และแนบท้าย 1 ชุด

2. ตัวอย่างเครื่องสำอาง 1 ชิ้น

3. เอกสารแจ้งสูตรส่วนผสมของเครื่องสำอางที่ขอนำเข้า (ต้นฉบับ)จากผู้ผลิตในประเทศ จำนวน 1ชุด
ระบุรายละเอียดดังนี้

– แจ้งรายละเอียดส่วนผสมครบถ้วนและถูกต้อง และต้องลงนามจากกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามของบริษัท
– ให้แจ้งปริมาณและหน้าที่ (Purpose of use)ของสารแต่ละตัวในสูตรอย่างชัดเจน
– สีที่ใช้ในเครื่องสำอาง ให้แจ้ง Color Index (CI. No.) และปริมาณของสีทุกตัว

4. หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) หรือ หนังสือรับรองผู้ผลิต (Certificate of Manufacturer)
(ต้นฉบับ) 1 ชุด และต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ

5. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ 1ชุด พร้อมเอกสารแนบ คือ
– สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนารับรองบริษัท
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
โดยจะต้องยื่นแจ้งขอนำเข้าเครื่องสำอางชนิดละ 1 คำขอ

 

เมื่อได้ใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้ว สามารถจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออก พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรเพียงเท่านี้…

ก็สามารถนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางต่างประเทศเข้ามาขายได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องการโดนสุ่มจับแล้ว

อ้างอิง :

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2858:howto-start-sell-cosmetic&catid=29&Itemid=180&lang=th

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart