หนีไม่พ้น บัญชีธนาคารจะถูกตรวจสอบภาษี

หนีไม่พ้น บัญชีธนาคารจะถูกตรวจสอบภาษี

หนีไม่พ้น บัญชีธนาคารจะถูกตรวจสอบภาษี

เตรียมตัวรับมือ เมื่อบัญชีธนาคารของคุณจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป เพราะข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมสรรพากร

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan นั้น หนึ่งหัวข้อในร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพิ่มเติมฉบับล่าสุด กำลังจะมีการแก้ไขให้สถาบันการเงินต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมพิเศษในแต่ละปีให้กับกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป หรือพูดง่ายๆว่าส่งข้อมูลเพื่อให้ภาครัฐเก็บภาษีได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

คำว่า “ธุรกรรมพิเศษ”ที่ว่า หมายถึง
– ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป
– ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 200 ครั้งขึ้นไปและมียอดรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

(ยอดดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการต่อปี และรวมถึงบัญชี E-wallet ด้วย)

มาตรา ๕ ให้เพื่อความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓ สัตตรส แห่งประมวลรัษฎากร

“มาตรา ๓ สัตตรส เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่รายงานข้อมูลของบุคคลธรรมดาลักษณะพิเศษในปีที่ล่วงมาที่อยู่ในความครอบครองให้กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๓) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินธุรกรรมลักษณะพิเศษตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดในปีที่ล่วงมาดังต่อไปนี้

(๑) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สามพันครั้ง

(๒) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สองร้อยครั้ง และมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

รายการข้อมูลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่งและวิธีรายงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้อธิบดีมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับตามมาตรานี้และให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ได้รับข้อมูล

 

จากเดิมเมื่อสงสัยว่าใครหลบเลี่ยงภาษี จะต้องขอหมายศาลตรวจสอบบัญชีเพื่อประเมินรายได้ และหากพบว่าเข้าข่ายหลบเลี่ยงภาษี จะทำการเก็บภาษีย้อนหลัง และคิดค่าปรับ แต่จากร่างกฎหมายนี้จะทำให้กรมสรรพากรทราบข้อมูลเงินเข้าออกบัญชีได้โดยตรง ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ทำให้เจ้าของธุรกิจหลายคนตื่นตัว เพราะจากเดิมที่หนีภาษีมาตลอด ก็จะถูกกวาดเข้ามาอยู่ในระบบ และต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง

ดังนั้นหากจะทำธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนแล้วนั้น ควรทำให้ถูกต้องเป็นการดีที่สุด จึงควรเริ่มจากการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้ครบถ้วน และแจ้งรายได้ไปยังกรมสรรพากรเพื่อจ่ายภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

อ้างอิง : https://www.asiasmartconsulting.co.th/หนีไม่พ้น-บัญชีธนาคารจะ/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart