ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ไหม

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ไหม

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้หรือไม่

คำตอบคือ สามารถขอคืนได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่บัญญัติว่า
“ในกรณีที่นายจ้างนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตน หรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้แก่สำนักงานเกินจำนวนที่ต้องชำระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด”

ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญว่า
“ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมเกินจำนวนที่ต้องชำระ ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งใดแห่งหนึ่งที่สะดวกในการติดต่อ”

ขั้นตอนการขอเงินสมทบประกันสังคมคืนเป็นอย่างไร

หากรู้ตัวว่ายื่นประกันสังคมเกินแล้ว ต้องแจ้งความจำนงขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ส่งเงินสมทบเกิน โดยสามารถขอรับเงินคืนได้ 2 วิธี ได้แก่

 1. นายจ้างยื่นขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐานและเหตุผลการขอรับเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคม
 2. ลูกจ้างหากได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

กรณีที่นายจ้างยื่นขอรับคืนเงินให้แก่ลูกจ้าง ต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

 1. นายจ้างกรอกแบบคำขอรับคืนเงิน สปส.1-23/1 (คลิกแบบที่นี่)
 2. สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. แนบรายชื่อลูกจ้างที่ขอคืน พร้อมจำนวนเงินที่ขอคืนแต่ละคน
 4. หนังสือมอบอำนาจกระทำแทน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยราชการออกให้ ของนายจ้างและผู้รับอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับคืนเงิน เช่น หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง, หนังสือลาออกของผู้ประกันตน เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

แต่หากเป็นลูกจ้างที่ได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ได้เลย

ใช้เวลานานไหม กว่าจะได้รับอนุมัติคืนเงิน

ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารเพื่ออนุมัติเงินคืนประกันสังคม มีทั้งหมด 3 ขั้น ซึ่งแต่ละขั้นใช้เวลารวมไม่ถึง 2 ชั่วโมงค่ะ

 1. การตรวจสอบเอกสารนายจ้างยื่นแบบคำขอรับเงินคืน (สปส.1-23/1) และเจ้าหน้าที่รับแบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบคืนเงิน (ระยะเวลา 15 นาที)
 2. การพิจารณาเจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอรับเงินคืน (ระยะเวลา 60 นาที)
 3. การลงนามเจ้าหน้าที่เสนอแบบคำขอรับเงินคืน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและรับเงิน หรือเสนอไม่อนุมัติ พร้อมบันทึกผลการพิจารณาในระบบคืนเงิน (ระยะเวลา 25 นาที)

ช่องทางการรับเงินเป็นอย่างไร

การรับเงินคืนนั้นมีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่

 1. รับเงินสด/เช็คนายจ้างขอรับด้วยตนเองโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง หรือกรณีให้บุคคลอื่นไปแทน ต้องทำหนังสือมอบอำนาจและนำบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไปแสดงด้วย
 2. รับเช็คทางไปรษณีย์สำนักงานประกันสังคมจะส่งให้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่อนุมัติคำสั่งจ่าย
 3. รับเงินผ่านทางธนาคารต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิเท่านั้น สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งธนาคารให้โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่อนุมัติคำสั่งจ่าย

 

อ้างอิง : https://flowaccount.com/blog/social-security-refund/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart