สินค้าขาด สินค้าเกิน จากรายงานสินค้าคงเหลือ

สินค้าขาด สินค้าเกิน จากรายงานสินค้าคงเหลือ

เมื่อถึงรอบการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายปี กรณีสินค้าเกิดการขาด – เกินจากสต๊อก ย่อมส่งผลกระทบต่องบการเงิน การบันทึกบัญชี และภาษีอากร

กรณีที่สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

  • สินค้าขาดจากรายงานสินค้า ทางสรรพากรถือเป็นขายสินค้าจะต้องเสียภาษีขาย
    ด้วยราคาตลาดของสินค้า ณ วันที่ตรวจพบ
  • จะต้องเสียเบี้ยปรับเป็น 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสีย
  • บริษัทสามารถนำ “รายงานตรวจนับสินค้า” ใช้เป็นหลักฐานในการตัดจำนวนสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อปรับยอดคงเหลือให้ตรงกับความเป็นจริงครับ

กรณีที่สินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

  • จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  • บริษัทสามารถนำ “รายงานตรวจนับสินค้า” ใช้เป็นหลักฐานในการเพิ่มจำนวนสินค้าที่เกินจากรายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อปรับยอดคงเหลือให้ตรงกับความเป็นจริง
  • สำหรับสินค้าที่เกินเมื่อขายก็จะต้องเสียภาษีขายด้วย

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/สินค้าขาด-สินค้าเกิน-จาก/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart