สิทธิประโยชน์บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ

สิทธิประโยชน์บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ

การบริจาคนั้นจะทำในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ตาม หากการบริจาคกระทำในนามบุคคลธรรมดาก็มีสิทธินำไปหักลดหย่อนภาษีปลายปีได้ ทำให้เสียภาษีเงินบุคคลธรรมดาน้อยลง หากการบริจาคนั้นกระทำในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เงิน หรือทรัพย์สินที่นำไปบริจาคก็จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้รายการต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในมาตรา 65 ตรี (3)ที่ได้ระบุไว้ดังนี้

“(3) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เว้นแต่

(ก) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้หักได้ไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

(ข) รายจ่ายเพื่อการกุศล สาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีให้หักได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ”

บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ 
สิทธิประโยชน์บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไปดังต่อไปนี้

1. สําหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามมาตรา 47(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)  แห่งประมวลรัษฎากรเป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินที่บริจาค  แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสําหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา สําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น

2. สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เป็นจํานวน 2 เท่าของ รายจ่ายที่บริจาคไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน  แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ  โดยผู้โอนจะต้องไม่นําต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้า ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ สําหรับการบริจาคที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

 

บางส่วนจากบทความ “สิทธิประโยชน์บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ””

อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน… วารสาร CPD & Account 16 ฉบับที่ 194 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

Cr. https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3792:สิทธิประโยชน์บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ”&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart