สำนักงานบัญชีรู้ต้นทุนขายได้อย่างไร เมื่อไม่ได้คุมสต็อกให้ลูกค้า?

สำนักงานบัญชีรู้ต้นทุนขายได้อย่างไร เมื่อไม่ได้คุมสต็อกให้ลูกค้า?

สำนักงานบัญชีรู้ต้นทุนขายได้อย่างไร เมื่อไม่ได้คุมสต็อกให้ลูกค้า?

สำนักงานส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 95%) ไม่ได้จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือให้กับลูกค้า ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในเงื่อนไขการรับงานอยู่แล้ว หรือระบุในเอกสารใบเสนอราคาค่าบริการจัดทำบัญชี เมื่อสำนักงานบัญชีไม่ได้คุมสต็อกให้ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเอง โดยอาจจะใช้ Software เปิดบิลขายที่มีการคุมสต็อกสินค้าเข้ามาช่วยได้ และส่งข้อมูลสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชีให้กับสำนักงานบัญชีเพื่อใช้เป็นข้อมูลปิดงบการเงิน โดยสำนักงานบัญชีหาต้นทุนขายได้จากการกระทบยอดนั่นเอง (ต้นทุนสินค้าขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสินค้าเพิ่มระหว่างปี – สินค้าคงเหลือปลายงวด)

บทกำหนดโทษ

สำหรับค่าปรับกรณีไม่ได้จัดทำงานรายงานสินค้าคงเหลือ ตาม 90/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท โทษปรับอาจจะไม่สูงแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือย้อนให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเหมือนเดิม

อ้างอิง : สำนักงานบัญชีรู้ต้นทุนขายได้อย่างไร เมื่อไม่ได้คุมสต็อกให้ลูกค้า? | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart