รู้หรือไม่? การฝึกอบรมพนักงานขององค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%

รู้หรือไม่? การฝึกอบรมพนักงานขององค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%

การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
               ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพจึงกำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ซึ่งจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน ผู้ประกอบกิจการนั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีนั้น โดยได้กำหนดประเภทของการฝึกไว้ 3 ประเภท ดังนี้

  1. การฝึกเตรียมเข้าทำงาน
  2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
  3. การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

เป็นการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไม่ใช่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงาน ให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรต้องสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ใช้ต้องทักษะ เช่น ช่างตัดเย็บ เป็นต้น

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับกิจการ ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80%ของระยะเวลาอบรมซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
การที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่ลูกจ้างมิได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานในสาขาอาชีพอื่นนั้นด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • ใช้เงื่อนไขเดียวกับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
  • ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

 

Cr. https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3811:do-you-know-training-staff-organization-tax-deduction-200&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart