ระบบบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร ?

ระบบบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร ?

ระบบบัญชีที่ดีคือ ต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกันและสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา หากว่ากิจการของท่านมีการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนรายการต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงแหล่งที่มาที่ไปอย่างถูกต้อง จะทำให้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ค้นพบจุดบกพร่องจุดอ่อนและจุดรั่วไหลที่เกิดได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการได้วางแผนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

การแยกองค์ประกอบสำคัญของระบบบัญชี

เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการวางระบบบัญชี
1. การจำแนกข้อมูล หรือการแยกประเภทของธุรกิจ เช่น หุ้นส่วนหรือบริษัท
2. เอกสารแบบฟอร์ม เอกสารแต่ละฉบับนั้นมีความหมายและมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อระบบ มีขั้นตอนและการปฏิบัติอย่างไร
3.เอกสารทางด้านบัญชี เอกสารต่างๆทางด้านรายรับรายจ่ายที่มีความสำคัญต่องบการเงิน มีขั้นตอนการจัดทำอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่
4.รายงานต่างๆเพื่อเสนอฝ่ายบริหาร หรือรายงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ต่อการวางแผน / ตัดสินใจ
5.วิธีการปฏิบัติงานสอดแทรกหลักการและการควบคุมภายในที่เพียงพอ สร้างคู่มือการปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมระบบงานให้มีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำ
6.เครื่องมือเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการทำงานเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆต้องมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบของงานที่ทำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน
7.คุณสมบัติของบุคคลากรที่เหมาะสม มอบหมายงานการตามความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

อ้างอิง :

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3665:accounting-system-important-business&catid=29&Itemid=180&lang=th

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart