รถประเภทไหนหักค่าใช้จ่ายได้บ้าง

รถประเภทไหนหักค่าใช้จ่ายได้บ้าง

ภาษีซื้อที่จำนำมาหักออกจากภาษีขายได้โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากประเภทของรถยนต์เป็นหลัก ให้พิจารณาจากนิยามความหมายตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้

  1. รถยนต์นั่ง คือ รถเก๋ง หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ส าหรับนั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวรด้านข้างหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่งทั้งนี้ไม่ว่าจะที่นั่งเท่าใด นำมาหักค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวนแต่หักภาษีซื้อไม่ได้เลย
  2. รถยนต์โดยสาร คือ รถตู้หรือ รถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมาก รวมทั้งรถยนต์ลักษณะทำนองเดียวกัน
  3. รถยนต์กระบะ คือ ที่มีที่นั่งด้านหน้าตอนเดียวสำหรับคนขับ และตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถโดยไม่มีหลังคา

ในกรณีข้อ2และ3 สามารถนำมาหักภาษีได้และคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้ด้วย

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : รถประเภทไหนหักค่าใช้จ่ายได้บ้าง

อ้างอิง : PowerPoint Presentation (act9account.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart