“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ทำอย่างไรให้เสียน้อยที่สุด

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ทำอย่างไรให้เสียน้อยที่สุด

วางแผน “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ต้องทำอย่างไร เสียภาษีน้อยสุด??

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

#วางแผนภาษี

กรณี ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

  1. ถ่ายรูปพื้นที่ เฉพาะที่ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน และ
  2. วัดขนาดพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แบ่งการคิดภาษี

แบ่งภาษีออกเป็น 2 ประเภท

  • ส่วนของที่อยู่อาศัย
  • ส่วนสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ทำการปันส่วนราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพื้นที่ใช้งานจริง และเป็นฐานข้อมูลสำหรับปีถัดๆ ไป

**ทำให้เสียภาษีน้อยลง**

สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อได้รับจดหมาย

สามารถชำระผ่าน QR Code ได้เลย

**สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่ได้รับจดหมาย สามารถติดต่อเทศบาล เพื่อชำระเงินได้**

[ราคาประเมินที่ดิน + (ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง – ค่าเสื่อม)] x อัตราภาษี

**ราคาประเมินก็ตามกรมธนารักษ์ และสิ่งปลูกสร้าง คิดว่าค่าเสื่อมให้อีกยิ่งอายุเยอะค่าเสื่อมยิ่งเยอะ**

ใบเสร็จเป็นชื่อ “บุคคล” สามารถนำมาบันทึกเป็น “ค่าใช้จ่ายบริษัท” ได้ ต้องพิสูจน์ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ และบริษัทเป็นผู้จ่ายเงินไปจริง

เอกสารสำคัญ

**สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ และหลักฐานชำระเงิน**

อัตราจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เฉพาะปี 2563) ลด 90%

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart