ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ฉบับง๊ายง่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ฉบับง๊ายง่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

ภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อเรามีรายได้ แต่นิติบุคคลผู้จ่ายเงินจะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภาษีให้กรมสรรพากร แทนผู้มีเงินได้

หลักจำจ่ายๆ

นิติบุคคลเมื่อจ่ายค่าบริการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

***บุคคลธรรมดาจ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

นิติบุคคลจะทำหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องรู้เรื่อง 2 เรื่อง

 1. ผู้รับเงินคือใคร – กระทบต่อชนิดแบบที่ยื่น
 2. ประเภทเงินได้ที่จ่าย – กระทบต่ออัตราภาษีที่จะต้องหัก

ผู้รับเงิน

 • พนักงานประจำ (แบบภ.ง.ด.1)
 • บุคคลธรรมดา (แบบภ.ง.ด.3)
 • นิติบุคคล (แบบภ.ง.ด.53)
 • นิติบุคคลต่างประเทศ (แบบภ.ง.ด.54)

ประเภทเงินได้

 • เงินเดือน (ตามอัตราก้าวหน้า)
 • ค่าบริการ (3%)
 • ค่าเช่า (5%)
 • ค่าขนส่ง (1%)
 • ค่าโฆษณา (2%)
 • ต่างประเทศ (15%)

ตัวอย่าง : วันที่ 19 ส.ค. 60 บริษัทจ่ายค่าบริการทำบัญชี ให้กับบริษัทบัญชีจำนวน 2,000 บาท

ผู้รับเงิน ——->     นิติบุคคล (แบบภ.ง.ด.53)
ประเภทเงินได้ ——-> ค่าบริการ (3%)

บริษัทจะต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าบริการ 2,000 บาท เป็นเงิน 60 บาท และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบภ.ง.ด.53

ผู้จ้าง –> จ่ายค่าจ้าง 2,000 บาท –> 1,940 บาท + หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ผู้รับจ้าง)

–>   60 บาท + แบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย *สรรพากรบันทึกข้อมูลผู้มีเงินได้จะมายื่นแบบภาษี

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/ภาษีหัก-ณ-ที่จ่าย-อธิบาย/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart