ป้ายโฆษณาแบบไหน ไม่เสียภาษีป้าย

ป้ายโฆษณาแบบไหน ไม่เสียภาษีป้าย

ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมีทั้งหมด 13 ประเภท

 1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
 2. ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า
 3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
 4. ป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะ และมีพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเซนติเมตร และป้ายที่แสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และล้อเลื่อน
 5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า แต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร
 6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
 7. ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า
 8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น
 10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
 11. ป้ายของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
 12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
 13. ป้ายตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ปัจจุบันมีกฎกระทรวงฉบับที่2 (พ.ศ.2535) ให้เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีสำหรับ
  1. ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  2. ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน
  3. ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก 1 และ 13.2 โดยมีพื้นที่ไม่เกิน ห้าร้อยเซนติเมตร

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/ป้ายโฆษณาแบบไหน-ไม่เสีย/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart