บ้านของคุณต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไร

บ้านของคุณต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไร

บ้านแบบไหนเข้าข่ายต้องเสียภาษี

บ้านในที่นี้หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ รวมไปถึงคอนโดมิเนียมอีกด้วย โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาคือการเป็นบ้านหลังแรก และมูลค่าของบ้าน

บ้านหลังแรกที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป

บ้านหลังแรกจะได้รับการยกเว้นภาษีในกรณีที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท แต่หากบ้านหลักแรกมีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาทก็จะต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากมูลค่าของทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่จาก 50 ล้านบาทขึ้นไป ตามหลักการของอัตราภาษีก้าวหน้า ตามอัตราภาษีที่แสดงด้านล่างนี้ครับ

มูลค่าทรัพสิน

(ล้านบาท)

อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจริง 

(ร้อยละ)

เกินกว่า ไม่เกิน
0 ๕0 ยกเว้น
๕0 ๑00 0.0๕
๑00 ขึ้นไป 0.๑0

 

บ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป

หากมีบ้านมากกว่า 1 หลัง บ้านตั้งแต่หลังที่ 2 เป็นต้นไปจะต้องเสียภาษีโดยไม่มีการยกเว้นใดๆ ส่วนจำนวนภาษีที่ต้องเสียนั้นก็จะใช้หลักการอัตราภาษีก้าวหน้า โดยบ้านที่มีมูลค่ามากกว่าก็จะเสียภาษีในจำนวนที่มากกว่า ตามอัตราภาษีที่แสดงในตารางด้านล่างนี้

มูลค่าทรัพย์สิน

(ล้านบาท)

อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจริง

(ร้อยละ)

เกินกว่า ไม่เกิน
0 0.0๓
๑0 0.0๕
๑0 ๒0 0.๑0
๒0 ๓0 0.๑๕
๓0 ๕0 0.๒0
๕0 ๑00 0.๒๕
๑00 ขึ้นไป 0.๓0

 

วิธีการคำนวณภาษี

การคำนวณภาษีของที่อยู่อาศัยแนวราบ เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ นั้นจะมีวิธีการที่แตกต่างจากที่อยู่อาศัยแนวสูงอย่างคอนโด โดยที่อยู่อาศัยแนวราบนั้นจะคำนวณภาษีจากมูลค่าที่ดิน รวมเข้ากับมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง แต่กับคอนโดมิเนียมนั้นเราสามารถนำมูลค่าของห้องชุดมาคำนวณภาษีได้เลย

การคำนวณภาษีบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์

ที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบสามารถคำนวณภาษีได้ ดังนี้

ภาระภาษี = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี

มูลค่าที่ดิน ทราบได้จากการนำราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่กรมธนารักษ์กำหนด (บาท/ตารางวา) มาคูณด้วยขนาดพื้นที่ (ตารางวา)

มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ทราบได้จากการนำราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างกำหนดโดยกรมธนารักษ์ (บาท/ตารางเมตร) มาคูณด้วยขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง และหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามการหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้างดังนี้

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ หักค่าเสื่อม (ร้อยละ)
ตึก ๑-๑0 ๑ ต่อปี
๑๑-๔๒ ๒ ต่อปี
๔๓ เป็นต้นไป ๓๖ ตลอดอายุการใช้งาน
ตึกครึ่งไม้ ๑-๕ ๒ ต่อปี
๖-๑๕ ๔ ต่อปี
๑๖-๒๑ ๕ จ่อปี
๒๒ เป็นต้นไป ๘๕ ตลอดอายุการใช้งาน

 

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีที่ หักค่าเสื่อม (ร้อยละ)
ไม้ ๑-๕ ๓ ต่อปี
๖-๑๕ ๕ ต่อปี
๑๖-๒๑ ๗ ต่อปี
๑๙ เป็นต้นไป ๙๓ ตลอดอายุการใช้งาน

 

ตัวอย่างการคำนวณภาษีบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์

คุณมีบ้านสองหลังบ้านหลังแรก มูลค่า 8 ล้านบาท บ้านหลังแรกจึงได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมด แต่บ้านหลังที่ 2 มูลค่า 15 ล้านบาทนั้นคุณจะต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีก้าวหน้า โดยบ้านหลังที่ 2 นั้นมีพื้นที่ 60 ตารางวา พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 148 ตารางเมตร ลักษณะเป็นบ้านตึก อายุ 28 ปี ซึ่งมีวิธีการคำนวณภาษีดังนี้

ขั้นที่ 1 คำนวณหามูลค่าที่ดิน

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ (สมมติ) เท่ากับ 44,000 บาทต่อตารางวา ดังนั้นบ้านที่มีพื้นที่ 60 ตารางวา จะมีมูลค่าที่ดิน 44,000 x 60 = 2,640,000 บาท

ขั้นที่ 2 คำนวณหามูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง (สมมติ) เท่ากับ 8,400 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้นบ้านที่มีพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 148 ตารางวา จะมีมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 8,400 x 148 = 1,243,200 บาท

ขั้นที่ 3 คำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อม

บ้านเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทตึก มีอายุ 28 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 2 ต่อไป ดังนั้นค่าเสื่อมที่จะต้องหักออกจากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 1,243,200 x 2% = 24,864 บาท

ดังนั้นมูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลังหักค่าเสื่อมเท่ากับ 1,243,200 – 24,864 = 1,218,336 บาท

ขั้นที่ 4 คำนวณภาษีตามอัตราภาษี

รวมมูลค่าที่ดินและมูลค่าสิ่งปลูกสร้างหลักหักค่าเสื่อมเข้าด้วยกันแล้วคูณด้วยอัตราภาษี ซึ่งจากอัตราภาษีที่เรียกเก็บจริงของบ้านที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาทอยู่ที่ 0.10% จึงคำนวณภาษีได้ดังนี้

1,218,336 x 0.10% = 1,218.34 บาท

ดังนั้นต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับบ้านหลังที่ 2 จำนวน 1,218.34 บาท

อ้างอิง : บ้านของคุณต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไร| DDproperty.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart