นิติบุคคลบ้านจัดสรรเสียภาษีอย่างไร

นิติบุคคลบ้านจัดสรรเสียภาษีอย่างไร

นิติบุคคลบ้านจัดสรรเสียภาษีอย่างไร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ .2543  ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีสำหรับรายได้ที่เก็บจากเจ้าของที่ดินจัดสรรเพื่อการบริหาร

เมื่อมีการเรียกเก็บค่าบริหารส่วนกลางจากเจ้าของที่ดินจัดสรร มิต้องหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากไม่ถือว่ามีเงินได้แต่เมื่อมีการจ่ายค่าบริการ เช่น ค่ารักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วย โดยให้ยื่นขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากทางสรรพากรประจำพื้นที่ด้วยแลล ล.ป.10.4

นอกจากนี้ยังต้องมีการทำบัญชีและจัดทำรายงานของกิจการ งบดุล บัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาได้รับรองยื่นต่อกรมที่ดินในจังหวัด ภายใน 3 อนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

อ้างอิง : https://web.facebook.com/EasyAccountingThailand168/photos/pcb.887590038738438/887584528738989/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart