จ่ายค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

จ่ายค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

หากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมดไม่ถึง1,000 บาทขึ้นไปผู้จ่ายไม่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายเพราะกฎหมายไม่บังคับ แต่ถ้าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาทังหมดตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไปกฎหมายบังคับให้ผู้จ่ายเงนต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อยกเว้น

ถ้าเป็นสัญญาที่มีกำหนดการแบ่งจ่ายเป็นงวด หรือสัญญาระยะยาวที่จ่ายเงินให้ไปเรื่อยๆถ้าคาดว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายรวมตลอดเวลาในสัญญานันไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แม้ว่าการจ่ายเงินแต่ละครั้งไม่ถึง 1,000 บาทก็ต้องหัก ณ ที่จ่ายอยู่ดี

เช่น การจ่ายบริการค่า Internet รายเดือนเอนละ 400 บาท แม้ว่าการจ่ายแต่ละครั้งจะไม่ถึง 1,000 บาท แต่คาดว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายรวมตลอดเวลาที่รับบริการนั้นไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท กรณีแบบนี้ผู้จ่ายเงินต้อกหักภาษี ณ ที่ จ่ายทุกงวดและออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับเงินด้วย

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : จ่ายค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

อ้างอิง : จ่ายเงินค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม? – iTAX media

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart