จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล บริการใหม่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล บริการใหม่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒน์ฯ เปิดบริการใหม่ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

               ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบกิจการในรูปของนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเตรียมความพร้อมในด้านของเอกสารและด้านเวลาเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งบางกรณีผู้ประกอบการซึ่งเป็นนิติบุคคลบางรายยังมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายของกรมสรรพากรกำหนดอีกด้วย

               หน่วยงานของรัฐ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จับมือกันเพื่อรวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่พร้อมกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในขั้นตอนเดียว โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) พร้อมกับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่เดียว โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำขอฯ ยังหน่วยงานแต่ละแห่งทั้งนี้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 234)

            “ในทางปฏิบัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำหน้าที่รับแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกรมสรรพากร โดยผู้ประกอบการต้องยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆให้เจ้าหน้าทีพิจารณา ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่งข้อมูลการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรเพื่อใช้สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรต่อไป และผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจากกรมสรรพากรแล้วจะได้เป็น “ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” นับแต่วันที่เจ้าพนักงานรับแบบคำขอจดทะเบียนผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลยทีเดียว”

                เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบการได้แสดงรายการหรือเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือเป็นตัวแทนเชิด หรือมิใช่ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการที่แท้จริง กรณีนี้กรมสรรพากรจะปฏิเสธแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ

               การยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงถือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นนิติบุคคลใหม่และเป็นสิทธิที่ผู้ประกอบการสามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 Cr. บางส่วนจากบทความ “จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล บริการใหม่จากกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า” อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน… วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 466 เดือน กรกฎาคม 2563

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart