ค่าใช้จ่ายรถยนต์กรรมการ

ค่าใช้จ่ายรถยนต์กรรมการ

ค่าใช้จ่าย “รถยนต์กรรมการ” ใช้อะไรได้บ้าง??

#ค่าน้ำมัน

#ค่าบำรุงรักษา

#หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์

กรรมการมีรถยนต์ที่ซื้อมาในนามส่วนตัว แต่ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวมาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการไม่ได้คิดค่าเช่าจากบริษัท ทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้ เช่น ค่าน้ำมันรถยนต์ เป็นต้น

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์ >>

https://drive.google.com/file/d/1W78-G91loQn5aogZKDEnp8TUb1CJKCdB/view?usp=sharing

ทำหนังสือยินยอม คือกรรมการยินยอมให้นำรถ ทะเบียน……มาใช้ในบริษัทได้ (หากไม่ระบุเลขทะเบียนรถยนต์ จะไม่สามารถนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี มาเคลมกับภาษีขายของกิจการได้

หนังสือประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ให้นำรถกรรมการมาใช้ในงานบริษัท โดยบริษัทรับผิดชอบค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ต่าง ๆ โดยทำหนังสือประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของกิจการก่อน

ตัวอย่างหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา >>

https://drive.google.com/file/d/1GBsOWwywcRScyfZwQVu1kgPfpNMbeJOy/view?usp=sharing

 

หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณานำรถยนต์กรรมการมาใช้ในงานบริษัท โดยอนุมัติให้บริษัทรับผิดชอบค่าน้ำมัน และค่าบำรุงรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าวได้ โดยประกอบด้วยข้อความตามตัวอย่างต่อไปนี้

วาระที่ XX.     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ “การใช้ยานพาหนะของบริษัท” เพื่อประโยชน์การประกอบการของบริษัท เนื่องกรรมการบริษัท มีหน้าที่ต้องไปติดต่อเจราจา และประสานงานกับลูกค้า บริษัทจำเป็นต้องสร้างเครดิต และความน่าเชื่อถือให้แก่ กรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัท ได้ใช้รถเพื่อปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ไม่ได้ใช้รถเป็นการส่วนตัว จึงขอพิจารณาอนุมัติ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถ และค่าบำรุงรักษาที่เกิดขึ้น จากรถยนต์ทะเบียน….. ยี่ห้อ…. รุ่น….. แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีงบประมาณจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยในการดูแลยานพาหนะดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัท ต้องดูแลรักษายานพาหนะของบริษัทฯ เฉกเช่นดูแลรักษาทรัพย์สินของตน โดยต้องมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และไม่ถือเป็นเงินไดพึงประเมินของกรรมบริษัท

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ

ใบเสร็จค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดูรายละเอียด ดังนี้

  • วัน เดือน ปี
  • สถานที่ออกใบเสร็จรับเงินถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานใหญ่ ต้องระบุสาขาหรือ สถานที่ประกอบการนั้น ๆ
  • ทะเบียนรถ ต้องถูกต้องตรงกันกับใบขออนุมัติการเดินทาง
  • ต้องระบุปริมาณน้ำมัน ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ระบุตัวเลข และตัวอักษร) รวมทั้งมีผู้เซ็นชื่อรับเงิน กำกับ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการได้

เช่น  ค่าพาหนะ  ค่ารถไฟ , ค่ารถทัวร์, รถแท็กซี่,  ยานพาหนะรับจ้าง,  ยานพาหนะส่วนตัว อื่น ๆ เป็นต้น

อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียมเรือเฟอรี่ เป็นต้น

กรณีกรรมการนำรถยนต์ไปใช้ในงานส่วนตัว ปะปนกับการนำมาใช้ในงานของบริษัท ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าใช้จ่ายรถยนต์ดังกล่าวจะมีงานส่วนตัวปะปนอยู่ จึงจะเกิดดุลยพินิจจากทางเจ้าหน้าที่สรรพากร และไม่สามารถนำภาษีซื้อมาเครดิตกับภาษีขาย โดยภาษีซื้อที่เกิดจากการใช้จ่ายส่วนตัว จะไม่สามารถนำมาใช้ในกิจการได้

เว้นแต่ทางบริษัทสามารถแยกส่วนค่าใช้จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานได้อย่างชัดเจนในส่วนของค่าใช้จ่ายรถยนต์ที่เป็นส่วนของการนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว และส่วนของการนำมาใช้ในงานบริษัท ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่พิสูจน์เป็นหลักฐานได้จึงจะสามารถนำมาเครดิตภาษีขายได้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart