การเสียเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ในกรณียื่นแบบภพ. 30 เอง

การเสียเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ในกรณียื่นแบบภพ. 30 เอง

ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีตาม มาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการหรือแบบนำส่งนั้น โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกร้องตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือ ให้เสียเบี้ยปรับ ดังนี้

ก. ถ้าชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสีย

ร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับ

ข. ถ้าชำระหลัง 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาฯ      ให้เสีย

ร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ

ค. ถ้าชำระหลัง 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาฯ      ให้เสีย

ร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ

ง. ถ้าชำระหลัง 60 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม    ให้เสีย

ร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ

และต้องชำระเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart