กระบวนการคุณภาพในการจัดทำบัญชี

กระบวนการคุณภาพในการจัดทำบัญชี

กระบวนการคุณภาพในการจัดทำบัญชี

 1. ต้องสร้างความเข้าใจในลัษณะของธุรกิจ

การจัดทำบัญชีได้ถูกต้องหรือไม่นั้น นักบัญชีต้องเข้าใจในลักษณะธุรกิจก่อนเป็นอันดับแรก โดยติดตามว่าธุรกิจขององค์กรที่เราเป็นผู้ทำบัญชี มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างไรบ้าง

 1. ต้องเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน

การจะรวบรวบข้อมูล และเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทได้อย่างครบถ้วน จำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

 1. ต้องประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น / หรืออาจจะเกิดขึ้น

สิ่งนักบัญชีต้องทำต่อเนื่อง คือ การประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อทบทวนและพิจารณาถึงผลกระทบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

 1. ออกแบบกระบวนการ / วิธิการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน

ออกแบบกระบวนการ / วิธีการปฏิบัติงาน ที่ควรปรับปรุงใหม่ รวมถึง สรุปข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำคัญที่ควรได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งประเด็นนี้นักบัญชีควรนำเสนอเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ พิจารณา และขออนุมัติเป็นลำดับต่อไป และสิ่งสำคัญภายหลังการได้รับการอนุมัติ นักบัญชีควรต้องสื่อสารให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และขอความร่วมมือ อันจะนำประโยชน์มาสู่องค์กร

 1. กำหนดแนวทางตรวจสอบข้อมูล และเอกสารหลักฐาน

กำหนดแนวทางการตรวจสอบให้ชัดเจน  และควรกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา  เพื่อใช้ตรวจสอบดังนี้   คือ

 1. เพียงพอ เหมาะสม
 2. มีความน่าเชื่อถือ
 3. มีความถูกต้อง
 4. มีความครบถ้วน
 5. ผู้อนุมัติตามระเบียบ
 6. ประยุกต์เนื้อหาสาระ / หลักการบัญชี / หลักการภาษี
 7. ประยุกต์เนื้อหาสาระที่รวบรวมมาได้
  กับหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การบันทึกบัญชีต่อไปนักบัญชีควรต้องตอบได้ว่า เนื้อหาสาระไปเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับไหน รวมถึงพิจารณาว่า ภาษีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ปฏิบัติอย่างไร และเราปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่
 8. กำกับติดตามอย่างใกล้ชิด หมั่นทบทวน กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ

ควรมีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด และหมั่นทบทวน อย่างน้อยที่สุดภายหลังการปิดงบการเงินประจำปี ควรมีบทสรุปภาพรวม สิ่งที่ควรปรับปรุงคุณภาพในการจัดทำบัญชีเพิ่มเติม ประกอบกับการนำเสนอรายงานทางการเงิน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

อ้างอิง : https://www.prosoftibiz.com/Article/Detail/136097

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart