SSF กองทุนช่วยลดหย่อนภาษีแทน LTF

SSF กองทุนช่วยลดหย่อนภาษีแทน LTF

หลังจากที่กองทุน LTF ได้หมดอายุไปในปี 2562 ตอนนี้มีกองทุน SSF หรือ Super Saving Fund มาเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีแทน เรามาทำความเข้าใจกับกองทุนตัวนี้ ว่าจะช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าเดิมหรือไม่

SSF ได้เพิ่มเติมผลประโยชน์กว่า LTF หลายอย่าง ได้แก่

  • ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท
  • ลงทุนในหลักทรัพย์อะไรก็ได้
  • ไม่มีขั้นต่ำ และไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
  • ต้องถือ 10 ปีโดยเป็นสิบปีแบบวันชนวัน

นอกจากนี้ยังมีการปรับเกณฑ์ในการนำไปลดหย่อนอีก คือ เมื่อรวมกองทุน RMF, SSF, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), เงิน กบข แล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท ส่วน RMF จากเดิมซื้อได้ 15% ของเงิน เปลี่ยนเป็น 30% ของเงินได้โดยไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ

ต้องถือครองกองทุน SSF นานแค่ไหน?

ด้วยวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้เพื่อการเก็บเงินหลังเกษียณ เน้นการออมระยะยาวขึ้น หากซื้อกองทุน SSF จะต้องถือไว้นานอย่างน้อย 10 ปี โดยไม่สามารถขายได้ หากขายก่อนครบกำหนด จะถือว่าทำผิดเงื่อนไขลดหย่อนภาษี อาจจะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที และต้องจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐย้อนหลังด้วย

สำหรับระยะเวลา 10 ปี จะนับจากวันที่ซื้อ เช่น ซื้อกองทุน SSF วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะครบกำหนด 10 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2573 การขายก่อนที่จะครบอายุสามารถทำได้ แต่จะต้องคืนภาษีที่ได้นำไปลดหย่อน รวมถึงเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่ทางสรรพากรจะเรียกเก็บเพิ่มเติมด้วย

อ้างอิง : https://www.businesssoft.com/blog/?p=3271

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart