Refinance คืออะไร

Refinance คืออะไร

 

การ Refinance คืออะไร

การ refinance คือการนำเงินกู้ก้อนใหม่มาชำระเงินกู้ก้อนเดิม โดยเงินกู้ก้อนใหม่มักจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่า เช่น ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ราคาที่ผ่อนต่องวดลดลง หรือผ่อนได้นานขึ้น

การ refinance มักเกิดขึ้นกับเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เพราะมีระยะเวลาผ่อนที่ยาวนาน และส่วนมากจะมีอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นเพียงสามปีแรก และหลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวขึ้นเท่าปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยนี้ ผู้คนจึงมัก refinance หลังผ่านช่วงเวลานี้ไป

การ refinance ก็มีข้อควรระวังอยู่เช่นกัน คือค่าใช้จ่ายระหว่างที่ทำการ refinance เช่น ค่าจดจำนองใหม่ ค่าอากรแสตมป์ ค่าประเมินหลักทรัพย์ หรือค่าปรับต่างๆ ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงรายจ่ายส่วนนี้ก่อนการ refinance เสมอ

 

อ้างอิง : https://www.moneybuffalo.in.th/vocabulary/what-is-refinance

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart