บริการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)
ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 • Pre-Audit ก่อนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบ
 • วางระบบบัญชี และวางระบบการควบคุมภายใน
 • จัดทำคู่มือระบบงาน คู่มือการทำงาน
 • จัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • จัดการระบบบัญชีและหลักการบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ช่วยในการจัดทำงบการเงินและให้คำปรึกษาการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อ ให้ผู้สอบบัญชีฯได้ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ทันเวลาและลดประเด็นจากการตรวจสอบ
 • จัดโครงสร้างบริษัทเพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯหรือเพื่อรองรับตามความต้องการ ของผู้บริหาร หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นพร้อมทั้งแนะนำ จัดหาที่ปรึกษาการเงิน(FA) ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(SEC license)
 • การบริการประสานงานกับ ที่ปรึกษาการเงิน(FA),ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(SEC license), นักกฎหมาย,ผู้ประเมินต่างๆ ฯลฯ
 • จัดหาแหล่งเงินทุน แนะนำจัดหานักลงทุนเงินกู้ต่างๆทั้งจากบุคคลและสถาบันการเงิน

 

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียน

 

การที่บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Initial public offering: IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน และต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปเรื่องสำคัญที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียน ดังนี้

เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ
 • กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ
 • โครงสร้างกรรมการมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล
 • คุณสมบัติและการเลือกกรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ และเวลาที่จะให้แก่บริษัทได้
จัดโครงสร้างธุรกิจ
 • จัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • ดูความเหมาะสมของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เตรียมระบบควบคุมภายใน
 • ระบบการควบคุมภายในที่ดี (Check and Balance)
 • การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่างๆ
เตรียมระบบบัญชี
 • เตรียมความพร้อมงบการเงิน จัดทำตามมาตรฐานบัญชี
 • เตรียมความพร้อมให้กับสมุห์บัญชีและ CFO
ให้ความร่วมมือกับ FA และ Auditor
 • จัดให้ FA ทำงานร่วมกับ Auditor
 • Pre-consult ประเด็นต่างๆ ก่อนยื่น IPO

 

การเตรียมตัวและระยะเวลาเตรียมการ

ระยะเวลาเตรียมการ 
การเตรียมตัว
18 – 24 เดือน ก่อนยื่นคำขอ
 • ศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียน
 • คัดเลือก ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษาและการเตรียมการ
 • ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการจัดเตรียมข้อมูลและตารางเวลาดำเนินการ
 • จัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และกลุ่มบริษัทให้ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเตรียมการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อจัดเตรียมงบการเงินและข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 • แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมิน ปรับปรุง ระบบควบคุมภายใน
12 เดือน ก่อนยื่นคำขอ
 • ซ้อมจัดทำงบการเงินอย่างน้อย 2 ไตรมาส ให้แน่ใจว่าทำได้ทันตามกำหนดเวลา

 

6 เดือน ก่อนยื่นคำขอ

 

 

 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต./ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • นัดหารือประเด็นที่สำคัญ (Pre-consult) กับสำนักงาน ก.ล.ต./ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • วางแผนและศึกษาการกำหนดราคาและจัดจำหน่ายหุ้น
 • จัดเตรียมแผนประชาสัมพันธ์

 

1-2 เดือน ก่อนยื่นคำขอ

 

 

 • การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ร่วมวางแผนกำหนดการที่สำคัญ เช่น การตรวจ Working paper ของ FA / Auditor การเยี่ยมชมกิจการและตอบข้อซักถามของสำนักงาน ก.ล.ต.
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ / สำนักงาน ก.ล.ต.
ยื่นคำขอ
 • ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ / ยื่นคำขอเสนอขายหุ้น IPO ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 • เตรียมการเรื่องการเยี่ยมชมกิจการ และตอบข้อซักถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.
 • เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
 • เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาเตรียมการดังกล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนอยู่แล้ว โดยอาจมีเรื่องที่ต้องดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขไม่มากนัก

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

 ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart