บริการประเมินการควบคุมภายใน

บริการประเมินการควบคุมภายใน

คุณเคยรู้สึกท้อบ้างไหม?

กิจการมีระบบบัญชีอย่างดีแล้ว แต่ทำไมบริษัท/หจก. ยังต้องเจอปัญหา…

1. พนักงานไม่เข้าใจระบบบัญชีที่วางแผนไว้ ไม่ทำตามนโยบาย!!

2. พนักงานไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างจริงจัง!!

3. สินค้าคงเหลือล้นสต๊อก สินค้าท่วมท้น!!
4. การลงทุนด้านระบบสินค้าคงเหลือไร้ประสิทธิผล!!

5. สินค้าล้าสมัยเต็มคลังสินค้า สินค้าเก่าระบายไม่ทันจนขาดทุน!!

6. ขายดี แต่ทำไมเงินสดขาดมือ ขาดสภาพคล่อง!!
7.
กำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขายดีจนเจ๊ง!!

บริการประเมินการควบคุมภายใน

การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย หรือจุดบกพร่องที่ควรดำเนินการป้องกันแก้ไข ทั้งลูกค้าที่กำลังเตรียมตัวยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งมีความสำคัญในการประเมินระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม เพียงพอ

การประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในหน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารว่าการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และทำให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

ปรึกษาฟรี! โทร 063-970-3614
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

วัตถุประสงค์ของการประเมินระบบการควบคุมภายใน

 1. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่อย่างไร
 2. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด
 3. เพื่อให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม ทันเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน

 1. ทำให้ผู้บริหารได้รับทราบผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
 2. สนับสนุนผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม
 3. กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
 4. ทำให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า
 5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการนำผลที่ได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน มาเป็นปัจจัยหนึ่งประกอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อไป

ขอบเขตการประเมิน

ผู้ประเมินควรประเมินระบบการควบคุมภายในทุกกิจกรรมการควบคุมตามระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานกำหนดขึ้น แต่หากในกรณีที่หน่วยงานมีการจัดระบบการควบคุมภายในไว้หลายกิจกรรม และอาจมีข้อจำกัดบางประการในการดำเนินงาน เช่น จำนวนผู้ประเมิน ค่าใช้จ่ายในการประเมิน เป็นต้น ผู้ประเมินอาจต้องใช้วิธีการเลือกประเด็นในการประเมินโดยพิจารณาจาก

 1. ผลการประเมินความเสี่ยงจากการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 2. กิจกรรมการควบคุมที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ
 3. ความสำคัญตามภารกิจหลักและกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานโดยรวม

ความถี่ในการประเมิน

การประเมินระบบการควบคุมภายในควรพิจารณาถึงความถี่หรือโอกาสในการประเมินประกอบกันด้วย กล่าวคือ

 1. กิจกรรมการควบคุมสำหรับด้านหรืองานที่มีระดับความเสี่ยงสูง จะมีความถี่หรือโอกาสในการประเมินได้มากหรือบ่อยครั้งกว่ากิจกรรมการควบคุมสำหรับด้านหรืองานที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า
 2. กิจกรรมการควบคุมเฉพาะด้านหรือเฉพาะงานใดงานหนึ่ง จะมีความถี่หรือโอกาสในการประเมินได้มากหรือบ่อยครั้งกว่ากิจกรรมการควบคุมโดยรวมของหน่วยงาน เนื่องจากการประเมินกิจกรรมการควบคุมโดยรวมของหน่วยงานมักจะประเมินก็ต่อเมื่อหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

ปรึกษาฟรี! โทร 063-970-3614
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้www.accprotax.com

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart