บริการตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบภายใน

เราให้บริการงานด้านตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติการ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การตรวจสอบบริหารงาน การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO2013 และตรวจสอบเฉพาะเรื่องตามที่กิจการต้องการ โดยทีมงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการทุจริต ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และพร้อมให้คำแนะนำกรณีที่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

รับตรวจสอบภายใน เราปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และให้คำปรึกษาตลอดจนลูกค้าสามารถปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ได้จริง

 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อบริษัทมีหลักการควบคุมภายในที่ดี
 • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเน้นการเพิ่มมูลค่า

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

วัตถุประสงค์ของการให้บริการตรวจสอบภายใน

 1. พื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการกำกับกิจการที่ดี
 4. เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆได้ใช้ผลงานตรวจสอบภายในสำหรับการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอบเขตการปฏิบัติงานของการให้บริการตรวจสอบภายใน

 1. สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในระบบต่างๆขององค์กร
 2. สอบทานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประเมิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะจากข้อมูลที่สอบทานรวมตลอดถึงทำหน้าที่ทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมขององค์กร
 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. เข้าร่วมประชุมหารือกัน สำหรับผลการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบภายใน

คำนวนตาม

– จำนวนชั่วโมงทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบภายใน ประเภทการค้าของธุรกิจ และความซับซ้อนของรายการบัญชี

– ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ,ค่าล่วงเวลา และอื่นๆตามความเหมาะสม

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้


ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart