บริการด้านการตรวจสอบภายใน / ตรวจสุขภาพทางการเงิน

บริการด้านการตรวจสอบภายใน / ตรวจสุขภาพทางการเงิน

คุณเคยรู้สึกบ้างไหม? กิจการมีระบบบัญชีอย่างดีแล้ว แต่ทำไมยัง…

1. พนักงานไม่เข้าใจระบบบัญชีที่วางแผนไว้ ไม่ทำตามนโยบาย!!

2.พนักงานไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างจริงจัง!!
3.สินค้าคงเหลือล้นสต๊อก สินค้าท่วมท้น!!

4.การลงทุนด้านระบบสินค้าคงเหลือไร้ประสิทธิผล!!

5.สินค้าล้าสมัยเต็มคลังสินค้า สินค้าเก่าระบายไม่ทันจนขาดทุน!!

6.ขายดี แต่ทำไมเงินสดขาดมือ ขาดสภาพคล่อง

7.กำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขายดีจนเจ๊ง!!

บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd) ให้บริการด้านการตรวจสอบทางการเงินและตรวจสุขภาพทางการเงิน สำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อตรวจสอบและคงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การปฎิบัติตามกฏระเบียบและขั้นตอน การปกป้องทรัพย์สิน และการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

ความเสี่ยงที่จะเกิดความความเสียหายจากข้อบกพร่อง การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน การละเมิดนโยบาย การยักยอกทรัพย์สินของบริษัทและการฉ้อโกง เป็นภัยคุกคามทางการเงินและเชิงกลยุทธ์ที่ร้ายแรงต่อธุรกิจทุกประเภท

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัท แอคโปรแท็ค จำกัด (AccProTax Co.,Ltd) ช่วยสำนักงานใหญ่ สำนักงานส่วนภูมิภาค และ ผู้บริหารระดับสูงในประเทศ ด้วยบริการการตรวจสอบภายในโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง และด้วยวิธีการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบัญชีนิติเวช การตรวจสอบการทุจริต และการป้องกันความสูญเสีย ในประเทศไทย  บริการตรวจสอบภายในตาม COSO – ERP  ของเราดำเนินการโดยทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์โดยยึดหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด บริการนี้รวมถึงการทบทวนขั้นตอน การบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันอย่างรอบคอบ เพื่อระบุความเสียงด้านขั้นตอน ด้านกฏระเบียบ และด้านการเงิน เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงตามมาต่อกิจการได้

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart