รับจดขอใบอนุญาตจัดหางาน

รับจดขอใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ / ขอใบอนุญาตจัดหางานต่างประเทศ

คุณกำลังเปิดธุรกิจใหม่ แต่

ต้องปวดหัวกับแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

ใช้เวลามากเกินไป “ขอใบอนุญาตจัดหางาน”

การขอใบอนุญาตจัดหางาน ไม่ครบถ้วน ทำให้…

1. ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ธุรกิจไม่เดินหน้าได้ ขาดโอกาสคว้าผลกำไร!!

2. ต้นทุนเสียโอกาสที่มองไม่เห็น กับเวลาที่สูญเสียไป ในการสร้างผลกำไรวันนี้!!

3. ขาดที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยวางแผน ไม่ทันคู่แข่ง โดยแซงหน้า!!

4. ทำผิดกฏหมาย เสียค่าปรับอาญา ทำให้ขาดทุนโดยไม่จำเป็น!! 

บริการของ AccProTax บริการของเจ้าอื่นในท้องตลาด
 • ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน สำหรับธุรกิจจริง ฟรี!!
 • มีคิดค่าบริการในการให้คำปรึกษาด้านจดทะเบียนอื่นๆ เพิ่มเต็ม, ไม่ครบวงจร
 • ตรวจสอบรายละเอียดวัตถุประสงค์ ก่อนการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างละเอียด ตรงตามหน่วยงานราชการกำหนด
 • ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียด และมีการบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเต็มในการตรวจสอบ
 • ฟรี!! คอร์สเรียน “การวางแผนภาษีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด” อาจารย์สอนวางแผนภาษี มีคุณวุฒิการันตรีเป็น “ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต” จากทางการ (8 ชั่วโมง)
 • ใช้ระยะเวลานานในการยื่นคำขอ, ไม่มีแนะนำคอร์สเรียน ให้ความรู้ แนะนำผู้ประกอบการ แต่อย่างใด
 • ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจดทะเบียนขอใบอนุญาตจัดหางาน มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เช่น การวางแผนภาษี และบัญชีช่วยให้คำปรึกษา และมีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตน้อย ทำให้เคสไม่ผ่าน เสียเวลา
 • มีความเสี่ยง จะให้คำแนะนำเรื่องการแก้ไขก่อนยื่นจดทะเบียน โอกาสจดทะเบียนผ่าน 100% ไม่เสียเวลา
 • อาจยื่นจดทะเบียนให้ โดยโอกาสในการจดทะเบียนผ่านมีน้อย เสียเวลาและค่าใช้จ่าย


ขอใบอนุญาตจัดหางาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  AccProTax (แอคโปรแท็ค) พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยทีมงานมืออาชีพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนมาก ที่ต้องการขอใบอนุญาตจัดหางาน

บริการขอใบอนุญาตจัดหางาน ทั้งการจัดหางานให้คนหางานเพื่อทำงานในประเทศ หรือจัดหางานให้คนหางานเพื่อทำงานต่างประเทศ

AccProTax (แอคโปรแท็ค) รับจดทะเบียนธุรกิจจัดหางาน ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล(บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ผู้ที่จะประกอบธุรกิจจัดหางาน ได้นั้นจะต้องมี “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน”  เสียก่อน โดยไปยื่นขอใบอนุญาตได้ที่กรมการจัดหางาน

การจดขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะเลือกจดเป็นนิติบุคคล(บริษัท/หจก.) มากกว่า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และกรณีที่มีรายได้มากๆ การทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล+การจัดการวางแผนภาษีที่ดี จะช่วยลดภาระภาษีได้มากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนใบอนุญาตจัดหางาน

ผู้ขอ ทำธุรกิจ “จัดหางาน” จะต้องขอ “ใบอนุญาตจัดหางานสำหรับผู้หางานในประเทศ” หรือ “ใบอนุญาตจัดหางานสำหรับผู้หางานต่างประเทศ”
โดยผู้ขออนุญาต มีอยู่ 2 กรณี คือ เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  การจดขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะเลือกจดเป็นนิติบุคคล(บริษัท/หจก.) มากกว่า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และกรณีที่มีรายได้มากๆ การทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล+การจัดการวางแผนภาษีที่ดี จะช่วยลดภาระภาษีได้มากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. กรณี จดเป็นนิติบุคคล ต้องทำการ จดทะเบียนบริษัท หรือ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรณีขอใบอนุญาตรูปแบบนิติบุคคล) ให้เรียบร้อยเสียก่อน
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานดังกล่าวเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติไทยและมีผู้จัดการ (ผู้รับอนุญาต) ต้องเป็นคนไทย และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีสิทธิ์ลงนามผูกพันบริษัทด้วย
โดยสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดใดให้ยื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ชั้น 4
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

2. มีสัญชาติไทย

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า ยี่สิบปีบริบูรณ์

4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน

5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

6. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

7. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

8. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น

9. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน ระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน

10.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้

11. มีหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท วางไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทำอย่างไรบ้าง หรือยังมีความเข้าใจต่อระเบียบและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้ท่านเสียเวลามากยิ่งขึ้น

AccProTax (แอคโปรแท็ค) ยินดีให้คำปรึกษา และรับจดทะเบียนขอใบอนุญาตธุรกิจจัดหางาน ให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอน จนได้รับใบอนุญาต

ปรึกษาเรา แอคโปรแท็ค (AccProTax)

ดูแลแแทนคุณ เพื่อ
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน อย่างถูกต้อง

ก่อนธุจกิจคุณจะพลาดโอกาสสร้างผลกำไร สูญเสียโอกาส

ฟรี! คู่มือภาษี และ ฟรี! คอร์สเรียน “วางแผนภาษีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด”

สอนโดย “ผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต” (CPA)

สำหรับลูกค้า ขอจดใบอนุญาตธุรกิจจัดหางาน

ที่นี้ทีเดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 50 รายการ

มูลค่ารวม ฿12,000 บาท (ฟรี! โปรแกรมสำเร็จรูป)

แถม “ภายใน 31 กรกฎาคม 2567” เท่านั้น

โทรติดต่อเรา วันนี้!!

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ

1. คำขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ

2. หลักประกัน เป็น เงินสด หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือ สัญญาค้ำประกันจากธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
– กรณี ใช้เงินสดให้จัดทำเป็นแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย สั่งจ่าย “กรมการจัดหางานเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” กรณีแคชเชียร์เช็คธนาคารอื่นๆ สั่งจ่าย “กรมการจัดหางานเพื่อเงินนอกงบประมาณ” หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านเครื่อง Electronic Data Capture : EDC
– กรณี เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ต้องมีข้อความด้านหลังพันธบัตร โอนกรรมสิทธิ์ให้อธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด
– กรณีเป็นสัญญาค้ำประกันจากธนาคาร

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน ผู้ที่จะเป็นผู้ถือใบอนุญาตฯ จะต้องเป็นหนึ่งในกรรมการ และมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

4. รายงานการประชุมแต่งตั้งให้กรรมการผู้มีสัญชาติไทย 1 คน ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้จัดการ

5. กรณีกรรมการตาม (3) มีอำนาจลงนามเกิน 1 คนขึ้นไป ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหางานฯ ในประเทศติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

6. หนังสือรับรองว่าไม่เป็น กรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการ ของผู้รับอนุญาตจัดหางานอื่น

7. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสำนักงาน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาซื้อขาย หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

8. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นสำนักงานจัดหางาน จากเจ้าของกรรมสิทธิ์

9. สัญญาเช่า (ถ้ามี)

10. แผนที่ตั้งสำนักงานจัดหางาน พอสังเขป

11. รูปถ่ายอาคารที่ตั้งสำนักงานทั้งภายในและภายนอก

12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ

13. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก อย่างใดอย่างหนึ่ง ของกรรมการ และหุ้นส่วน

14. ใบรับรองแพทย์

15. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 4×6 เซ็นติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนจำนวน 3 รูป (รูปชุดสุภาพ)

16. สำหรับกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา แนบเอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคล แต่ยกเว้นเอกสารในข้อ 3-5

การประกอบธุรกิจจัดหางานจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดหางาน จากกรมการจัดหางาน เพื่อป้องกันให้ผู้หางานได้รับความคุ้มจากการใช้บริการจากธุรกิจจัดหางาน จากผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานที่ถูกต้อง แต่ถ้าท่านดำเนินธุรกิจจัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน แต่ยังให้บริการกับประชาชนทั่วไป จะถือว่ามีความผิด

การดำเนินการขอใบอนุญาตจัดหางาน

เมื่อคำขอพร้อมหลักฐานถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ผู้จัดการ โดยมีหนังสือนำส่งไปพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ สถานีตำรวจตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรณีขอเป็นบุคคลธรรมดา)

2. ตรวจสอบพฤติการณ์จากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดการ

4. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกัน กรณีที่เป็น “เงินสด” สั่งจ่ายในนาม “กรมการจัดหางานเพื่อเงินนอกงบประมาณ” กรณีเป็น “สัญญาค้ำประกัน” ของธนาคาร ให้ธนาคารออกหนังสือรับรองสัญญาค้ำประกัน

5. ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานจัดหางาน การกำหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้งสำนักงานจัดหางานในประเทศ ดังนี้

 • สถานที่ตั้งจะต้องไม่เป็นที่ตั้งของโรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจำนำ
 • สถานที่จัดให้มีการเล่นพนันเป็นปกติธุระ
 • สถานที่ที่สำนักงานจัดหางานตั้งอยู่แล้ว
 • สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพักฟื้น มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สโมสร ร้านค้าของเก่า
 • สถานที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
 • สถานที่ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร สถานประกอบกิจการอื่น ซึ่งไม่อาจแยกเป็นสัดส่วนได้ หรือ
 • สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมิได้

6. สรุปความเห็นเสนอนายทะเบียน
– คุณสมบัติครบถ้วน สถานที่ตั้งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด หลักประกันถูกต้อง เสนอนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน
– คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือสถานที่ไม่เหมาะสมหรือธนาคารไม่ออกหนังสือรับรองสัญญาค้ำประกัน เสนอนายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาตภายใน 60 วัน ซึ่งผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีฯ ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้หนังสือแจ้งไม่อนุญาต

เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดหางานแล้ว ทำอย่างไร?

1. แสดงใบอนุญาตจัดหางาน (แบบ จง.3) ทะเบียนลูกจ้างจัดหางาน (แบบ จง.28) ไว้ใน สถานที่เปิดเผยและสามารถเห็นได้ชัดเจน

2. ต้องติดตั้งป้ายชื่อบริษัท (เป็นภาษาไทย) ไว้ด้านหน้าสำนักงานจัดหางานให้เห็นได้อย่าง ชัดเจน เช่น บริษัทจัดหางาน……จำกัด หรือสำนักงานจัดหางาน…………(กรณีบุคคล ธรรมดา)

3. ลูกจ้างที่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน จะต้องมาขอจดทะเบียนลูกจ้างตามแบบ คำขอที่กำหนด

4. หากประสงค์จะโฆษณาการจัดหางานตามสื่อต่าง ๆ จะต้องยื่นคำขออนุญาตโฆษณา จัดหางานจากนายทะเบียนจัดหางานตามแบบที่กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

5. จัดส่งแบบรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการจัดหางาน (แบบ จง. 40) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือน

6. หากประสงค์จะเก็บค่าบริการหรือค่าใช่จ่ายจากคนหางาน จะสามารถเก็บได้ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ คือ ไม่เกิน 25 % ของค่าจ้างในเดือนแรกที่คนหางานได้รับจากการทำงาน จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากนี้ และออกใบเสร็จรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่คนหางาน

7. จัดทำแบบใบส่งตัวคนหางาน (แบบ จง.42) และสัญญาจัดหางานให้คนหางานทำงาน ในประเทศ (แบบ จง.32) เมื่อมีการบรรจุงาน

 

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax

หลักการกำหนดสถานที่ซึ่งห้ามจัดตั้งสำนักงานจัดหางาน

หลักการกำหนดสถานที่ต้องห้ามขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน ดังนี้

สถานที่ตั้งสำนักงานจัดหางาน จะต้องไม่เป็นที่ตั้งของสถานที่ดังต่อไปนี้ โรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจำนำ สถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระ สถานที่ที่สำนักงานจัดหางานตั้งอยู่แล้ว สถานที่ศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพักฟื้น มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ สโมสร ร้านค้าของเก่า สถานที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว สถานที่ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร สถานที่ประกอบกิจการอื่นซึ่งไม่อาจแยกเป็นสัดส่วนได้ หรือสถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดมิได้

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนจัดหางานในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก


รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้ติดต่อเรา

0643746472, 0962895253
accprotax@gmail.com
Line : @accprotax

www.accprotax.com

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?

✓ การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
✓ ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
✓ ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart