e-Registration จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

e-Registration จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

 

e-Registration จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เพื่อลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ยื่นคำขอจดทะเบียน ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  ลงจากเดิมที่ลดร้อยละ 30 เป็นลดให้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2566

หมายความว่าผู้ประกอบการจะเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนฯ ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งของการยื่นขอจดทะเบียนฯ แบบwalk in ที่มีค่าธรรมเนียม 5,500 บาท โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดผ่านระบบ e-Registration ในอัตราใหม่จะมีค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 2,750 บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียม 500 บาท การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดมีอัตราค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

 1. ลงทะเบียนและยืนยันตน

เป็นการละทะเบียนเปิดการใช้งาน และเพื่อความปลอดภัยจึงมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานอย่างรัดกุม ผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ ที่อยู่ user name และ password จากนั้นจึงส่งใบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยนี้ให้เจ้าหน้าตรวจสอบ

สำหรับการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ 3 วิธีคือ

 • ยืนยันด้วยตนเอง โดยพิมพ์เอกสารลงทะเบียนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
 • ยืนยันโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Certificate) ที่ออกให้โดย CA (Certificate Authority) ซึ่งเป็นใบรับรองที่ออกให้บุคคลทั่วไปเพื่อในการการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นการยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าถึงข้อมูล และการใช้ใบรองรองนี้ต้องเสียค่าทำธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ให้บริการและมีวันหมดอายุ
 • ยืนยันตัวตนโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทน โดยผู้ลงทะเบียนทำเอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าก็ตรวจสอบและอนุมัติผลการสมัครกลับมายังผู้ลงทะเบียน

 1. เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

เมื่อการลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกผู้ลงทะเบียนจะต้องมีการ Activate เพื่อเปิดใช้งานก่อน โดยสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

 • Activate ผ่าน Link ที่ระบบส่งให้ไปทางอีเมล์
 • Activate ด้วยรหัส Activation Code ที่ส่งไปที่อีเมล์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ไป Activate ผ่านหน้าเว็บไซต์ของระบบงาน หลังจากนั้นจึงเริ่มใช้งานได้

 

 1. จัดทำคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล

เป็นขั้นตอนของการกรอกข้อมูลคำขอทะเบียนนิติบุคคล

 • เข้าไปเลือก “สร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคล” ซี่งจะมีรายการต่างๆ ให้เลือกเช่น จดทะเบียนนิติบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ควบห้างหุ้นส่วน เลิกห้างหุ้นส่วน ฯลฯ สำหรับการขอทะเบียนนิติบุคคล ให้เลือก….ห้างหุ้นจดทะเบียน ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • กรอกเลขที่และรายละเอียดใบจองชื่อที่จองไว้แล้ว (ต้องจองชื่อให้เรียบร้อยก่อน)
 • กรอกข้อมูลคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คลิกเลือกประเภทของคำรับรอง วันและสถานที่ที่ทำสัญญา
 • กรอกข้อมูลแบบ หส.1 เลือกประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 • กรอกข้อมูลแบบ หส.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ / กรอกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งสำนักงานสาขา / กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน และกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อมูลหุ้นส่วนและรายการอื่นๆ
 • กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน โดยสามารถเลือกจากแบบ ว. สำเร็จรูป หรือเลือกกำ หนดวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนเอง
 • กรอกข้อมูลแบบ สสช.1 ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งได้แก่ รายละเอียดการจดทะเบียน รายละเอียดลูกจ้าง รายละเอียดสินค้าและบริการ
 • แนบเอกสารอื่นๆ ประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เช่น แนบไฟล์ตราประทับของห้างหุ้นส่วน แผนที่ตั้งของบริษัท ฯลฯ

 

 1. หุ้นส่วนลงนามอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียน หุ้นส่วนทุกคนจะได้รับอีเมล์แจ้งผลการอนุมัติคำขอในเบื้องต้นและให้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบจะแสดงรายละเอียดคำขอจดทะเบียนให้ตรวจสอบก่อน และส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวให้ทางโทรศัพท์

 

 1. ยื่นคำขอจดทะเบียน

เมื่อหุ้นส่วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบแล้ว ก็ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อยื่นขอจดทะเบียน

 

 1. ชำระค่าธรรมเนียม

ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสารให้อัตโนมัติ (ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน / ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท / ค่าธรรมเนียมใบสำคัญ และค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จากนั้นให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินออกมาชำระตามช่องทางการชำระเงินที่สะดวก เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการจัดทำเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลทางไปรษณีย์มาตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ ด้วยขั้นตอนทั้งหมดนี้การจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ก็สำเร็จเรียบร้อย

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : e-Registration จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

อ้างอิง : https://www.dharmniti.co.th/e-registration-%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart