7 รายละเอียดที่ถูกต้อง การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

7 รายละเอียดที่ถูกต้อง การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

 

7 รายละเอียดที่ถูกต้องการออกใบกับภาษีเต็มรูป

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นเด่นชัด (ต้องระบุว่า “ใบกำกับภาษี”)

2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. หมายเลขลำดับของไปกำกับภาษีและหมายเลขของเล่ม (ถ้ามี)

5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ

6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดเจน

 

7. วัน เดือน ปีที่ออกใบกำกับภาษี

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 7 รายละเอียดที่ถูกต้อง การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/posts/2633034583585567

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart