7 ภาษีต้องห้ามที่ไม่สามารถใช้ในกิจการได้

7 ภาษีต้องห้ามที่ไม่สามารถใช้ในกิจการได้

7 ภาษีต้องห้ามที่ไม่สามารถใช้ในกิจการได้

“ภาษีซื้อต้องห้าม” หมายถึง ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถนำมาหักออก จากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำมาขอคืนภาษีซื้อ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้าม ไว้ในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ ลักษณะภาษีซื้อต้องห้าม

  1. ภาษีซื้อที่ไม่มีใบกำกับภาษี
  2. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  3. ภาษีซ้อค่ารับรอง (ค่าที่พัก,ค่าอาหาร)
  4. ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออก
  5. ภาษีซื้อสำหรับรภยนต์ไม่เกิน 10 ที่นั่ง (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าน้ำมัน)
  6. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับรายจ่ายส่วนตัวกรรมการ
  7. ภาษีซื้อจากเอกสารใบกำกับภาษี (ที่ข้อมูลไม่ครบตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

อ้างอิง : https://web.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2675563659332659/2675563115999380/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart