6 ค่าใช้จ่ายที่มักจะพบบ่อยๆในกิจการ

6 ค่าใช้จ่ายที่มักจะพบบ่อยๆในกิจการ

6 ค่าใช้จ่ายที่มักจะพบบ่อยๆในกิจการ

1.ค่าขนส่ง หัก ณ ที่จ่าย 1%

กๆ ครั้งที่มีการขายของและขนส่ง โดยที่บริษัทหรือนิติบุคคลที่ให้บริการจะต้อง ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่ง เช่น การใช้บริการขนส่งของ Kerry สามารถ หัก ณ ที่จ่ายค่าขนส่ง 1% ได้

2.ค่าโฆษณา หัก ณ ที่จ่าย 2%

การโฆษณาสินค้าตามสื่อโฆษณาต่างๆ ผ่านเอเจนซี บริษัทรับโฆษณา เพื่อช่วย “ประกาศ” ให้แบรนด์หรือสินค้าเป็นที่รู้จักผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

3.ค่าบริการหรือจ้างทำของ หัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าบริการที่เกิดขึ้นในกิจการ เช่น การจ้างทำของ จ้างเขียนโปรแกรม จ้างออกแบบ , จ้างทำบัญชี เป็นต้น

4.ค่าเช่า (รถ , บ้าน) หัก ณ ที่จ่าย 5%

หากกิจการมีการเช่ารถ และบ้านต้องทำการหัก ณ ที่จ่ายทุกครั้ง 5%

5.เงินปันผล หัก ณ ที่จ่าย 10%

หากเจ้าของธุรกิจที่ประกาศจ่ายเงินปันผล ต้องทำการ หัก ณ ที่จ่ายไว้ 10% หากได้ทำการหักไว้แล้ว จะไม่ต้องนำไปคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาอีก ถือเป็น Final Tax

6.โอนเงินไปต่างประเทศ หัก ณ ที่จ่าย 15%

เกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินไปให้กับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศ

และมิได้เข้ามาประกอบกิจการในไทย ต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 15%

อ้างอิง : https://web.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2680328925522799/2680327588856266/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart