5 เรื่องที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ก่อนจ่ายเงินเดือน ให้พนักงาน

5 เรื่องที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ก่อนจ่ายเงินเดือน ให้พนักงาน

  1. ธุรกิจควรมีฐานข้อมูล ทะเบียน และประวัติพนักงาน

เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญลำดับแรกๆ ที่เจ้าของธุรกิจต้องมี โดยการจ้างพนักงาน (ประจำ) นั้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกิจการเราครับ ถ้าหากมีอะไรเสียหายหรือมีปัญหาขึ้นมา ย่อมอยู่ในความรับผิดชอบของเรา รวมถึงการมีข้อมูลต่างๆ ของพนักงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้วย เพราะถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆ จะได้มีหลักฐานหรือตามตัวพนักงานได้ถูกคนครับ

  1. การ จ่ายเงินเดือน ต้องมีหลักฐานที่ครบถ้วน

แม้ว่าการจัดการกำไรขาดทุนของธุรกิจจะใช้แค่การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายก็เพียงพอ แต่สำหรับการใช้เป็นรายจ่ายทางด้านภาษีของกิจการ จำเป็นต้องมีหลักฐานการจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับได้ ดังนั้นการจ่ายเงินเดือนพนักงานก็ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ที่ชัดเจนด้วย เจ้าของธุรกิจจึงควรเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สลิปการโอนเงิน ทะเบียนการจ่ายเงินเดือน ฯลฯ

  1. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องไม่พลาด

อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของการจัดการเรื่องภาษีสำหรับพนักงานคือ การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งกรณีจ่ายเงินเดือนนั้นต้องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้า แล้วแบ่งตามคราวที่มีการจ่ายเงินเดือนไว้ให้ถูกต้อง ซึ่งถ้าเจ้าของธุรกิจมีโปรแกรมที่ช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ก็จะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ

  1. อย่าลืมนำส่งประกันสังคมให้พนักงานด้วย

เมื่อกิจการเริ่มมีการจ้างพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป นายจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทำประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน โดยเจ้าของธุรกิจต้องมีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม (นายจ้าง) และดำเนินการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง/ผู้ประกันตน เมื่อมีการจ้างลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างงาน และยื่นข้อมูลเงินนำส่งและเงินสมทบของพนักงานให้ถูกต้องด้วยครับ

  1. ศึกษากฎหมายแรงงานไว้บ้าง

นอกจากการจัดการทั้งหมดที่ว่ามาแล้ว สิ่งที่นายจ้างต้องทำคือการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ตั้งแต่เรื่องของการทำสัญญาจ้างแรงงาน กำหนดระยะเวลาการทำงาน การหยุดพักผ่อน วันลา เงินชดเชยต่างๆ รวมถึงการเลิกจ้างงานอย่างถูกต้องและไม่ผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาบานปลายจากการฟ้องร้องของลูกจ้างในอนาคตครับ

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 5 เรื่องที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ก่อนจ่ายเงินเดือน ให้พนักงาน

อ้างอิง : 5 เรื่องที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ก่อน จ่ายเงินเดือน ให้พนักงาน (flowaccount.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart