5 ประเภทหนี้สินที่ผู้ประกอบการควรรู้

5 ประเภทหนี้สินที่ผู้ประกอบการควรรู้

5 ประเภทหนี้สินที่ผู้ประกอบการควรรู้

1.หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืน ภายใน 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการด้วย

2.หนี้สินโดยประมาณ

หนี้สินหมุนเวียนที่ไม่อาจทราบจำนวนที่แน่นอน ณ วันที่สิ้นงวด เช่น หนี้สินในการรับประกันสินค้า ค่าสมนาคุณลูกค้า

3.หนี้สินระยะยาว

หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนมากกว่า 1 ปี เช่นเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้

4.หนี้สินอันอาจเกิดขึ้น

รายการที่อาจจะเป็นพันธะผูกพันในอนาคต เช่น ภาษีที่อาจถูกประเมินเพิ่ม การค้ำประกันเงินกู้ ฯลฯ

5.หนี้สินอื่นๆ

หนี้สินซึ่งไม่อาจจัดเข้าในหนี้สินประเภทใดๆได้ เช่น เงินกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2650770808478611/2650770058478686

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart