5 ประเด็นข้อระมัดระวังในการปิดบัญชี

5 ประเด็นข้อระมัดระวังในการปิดบัญชี

  1. ข้อกำหนดทางกฎหมายพื้นฐาน

ตัวอย่าง 1

คำถาม : นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัด) ต้องปิดบัญชีประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

คำตอบ : นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัด) ต้องปิดบัญชีประจำปีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (นักบัญชีหลายท่านมักเข้าใจผิดว่า จะต้องปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน) (อ้างอิง : ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544)

ตัวอย่าง 2

คำถาม : บริษัทจำกัด ต้องนำงบการเงินประจำปี เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายใน 120 วัน

คำตอบ : ภายใน 4 เดือน (อ้างอิง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา 1197)

  1. ข้อควรระมัดระวังในการจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

สำหรับประเด็นนี้ นักบัญชีควรระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะกรณีที่มีบทบาทเป็นผู้รับจ้างทำบัญชี กล่าวคือ การจัดทำสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ควรจะมีการตรวจสอบกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (หลักการตามข้อกฎหมาย อ้างอิง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-หุ้นส่วนและบริษัท มาตรา 1138)  เพื่อให้มั่นใจว่า รายชื่อผู้ถือหุ้นยังคงเป็นข้อมูลปัจจุบันหรือไม่  ไม่ควรปฏิบัติโดยการนำเอาสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปีก่อนมาพิมพ์ใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

  1. ข้อควรระมัดระวัง ทุนจดทะเบียนของบริษัท/ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัด

มักพบข้อผิดพลาดบ่อย เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท/ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัด กล่าวคือ มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี แต่ข้อมูลการเพิ่มทุน เอกสารในการเพิ่มทุน มิได้ส่งให้ทางบัญชีทันที อาจทำให้นักบัญชีเข้าใจว่า ทุนของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ วันสิ้นงวดบัญชี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ทำให้ข้อมูลทุนจดทะเบียนที่ปรากฏในงบการเงิน ไม่ตรงกับทุนทะเบียนที่มีการเปลี่ยนใหม่ นักบัญชีจะต้องตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง  โดยเบื้องต้น ควรคัดสำเนาหนังสือรับรองบริษัทหลังวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อยืนยันว่าทุนจดทะเบียนตรงกับที่ปรากฏในงบการเงินหรือไม่

  1. รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทางบริษัทควรให้ความสำคัญต่อ รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งหลักการพื้นฐาน รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

  1. รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
  2. รายงานแบบมีเงื่อนไข
  3. รายงานแบบแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
  4. รายงานแบบไม่แสดงความเห็น

ดังนั้น เพื่อลดปัญหา/ความไม่เข้าใจที่อาจเกิดขึ้น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (กรรมการผู้มีอำนาจ) และนักบัญชี จึงควรให้ความสำคัญในการอ่านรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ควรพบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อซักถามข้อมูล ผลการตรวจสอบ รายการปรับปรุง (ถ้ามี) และข้อแนะนำอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางบริษัท

  1. รายการปรับปรุงที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบพบประเด็นข้อผิดพลาด ที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน จะเสนอให้เป็นรายการปรับปรุง  เพื่อให้นักบัญชีนำไปปรับปรุงงบการเงิน ดังนั้น นักบัญชีควรนำรายการปรับปรุงของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นำเสนอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีได้พิจารณา และลงนามอนุมัติ  ก่อนจะนำไปปรับปรุงในงบการเงินต่อไป

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 5 ประเด็นข้อระมัดระวังในการปิดบัญชี

อ้างอิง : https://smemove.com/blog/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart