5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. พี่ทำธุรกิจร้านเล็กๆต้องเสียภาษีไหม

คำตอบ : บุคคลธรรมดาหากมีรายได้ต้องทำการยื่นภาษีจะเสียหรือไม่เสียขึ้นอยู่กับลดหยน่อนส่วนตัวของแต่ละคน

2. เสียภาษีในนามบริษัทต้องเสียภาษีในนามบุคคลด้วยไหม

คำตอบ : หากบุคคลนั้นมีรายได้จากบริษัทเช่นเงินเดือน ค่าเช่า ค่าที่ปรึกษา หรือเงินปันผล ต้องนำมายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. ได้รับเงินปันผลจากบริษัทต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไหม

คำตอบ : ต้องแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 หากถูกหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% แล้ว ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีแล้ว

กรณีที่ 2 ยังไม่ได้หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ต้องนำมาคำนวณภาษี

4. มีรายได้เท่าไหร่ถึงไม่เสียภาษี

คำตอบ : รายได้จากเงินเดือนประมาณ 26,000 บาท

ลดหย่อนตนเอง 60,000 บาท

ประกันสังคม 9,000 บาท จะไม่เสียภาษี

5. มีรายได้จากนอกประเทศต้องเสียภาษีในไทยไหม

คำตอบ : แบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข

เงื่อนไขที่ 1 ผู้มีเงินได้เป็นอยู่ในประเทศไทยในภาษีนั้นรวมทั้งหมด 180 วัน

เงื่อนไขที่ 2 นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นๆรวมทั้งหมด

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/posts/2624783944410631

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart