4 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทตัวเอง

4 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทตัวเอง

1.ตรวจสอบและจองชื่อบริษัท

ชื่อที่จะใช้ต้องไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไปก่อนหน้าแล้ว โดยการจองชื่อบริษัทนั้นสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  • จองด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตหรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดที่อาศัยอยู่
  • จองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยจะต้องเข้าไปทำการสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สามารถทำการจองชื่อสำหรับใช้จดทะเบียนบริษัทได้ 3 ชื่อ โดยปกติจะรู้ผลภายใน 30 นาที เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นต้องทำการจองใหม่

2.การเตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือที่แสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท มีไว้เพื่อระบุขอบเขตต่างๆของธุรกิจ ซึ่งสามารถจดทะเบียนบริษัทและจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไปในคราวเดียวกันได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว สำหรับข้อมูลที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  • ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
  • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ / สาขา
  • วัตถุประสงค์ของบริษัทต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
  • ทุนจดทะเบียน ส่วนใหญ่นิยมจดกันที่ 1 ล้านบาท
  • ข้อมูลผู้ก่อการ โดยการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะต้องมีผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
  • ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่ และจำนวนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ก่อตั้งเท่านั้น บุคคลอื่นก็สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทได้
  • ข้อมูลพยาน ในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีพยาน 2 คน
  • รายละเอียดการประชุมจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท เช่น ข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

3.รอให้นายทะเบียนตรวจสอบ และเตรียมเอกสารให้พร้อม

สามารถยื่นตรวจเอกสารออนไลน์ได้ที่ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นให้รอการตรวจสอบจากนายทะเบียน หากมีส่วนไหนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมจะได้รับการแจ้งกลับ ถ้าผ่านแล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มออกมาให้บุคคลที่ระบุในแต่ละหน้าเซ็น พร้อมกับแนบเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท และค่าธรรมเนียม

4.ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สามารถยื่นได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้าน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรองเป็นที่เรียบร้อย ก็แสดงว่าบริษัทของเราได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ โดยสมบูรณ์ทุกประการ

กร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 4 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

อ้างอิง : 4 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทเป็นของตัวเอง – Taokaemai.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart