2 ภาษีน่ารู้ : ผู้ให้เช่าบ้าน-คอนโดมิเนียม

2 ภาษีน่ารู้ : ผู้ให้เช่าบ้าน-คอนโดมิเนียม

หลังจากที่มีการประกาศกฎหมายภาษีที่ดินใหม่ออกมา เชื่อว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ก็คงจะตื่นตัวกันไม่น้อย  นักบัญชีอย่างเราก็ต้องมีการศึกษาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นกัน ฉบับนี้เราจะมาทบทวนกันว่าผู้มีบ้านหรือคอนโดมิเนียมให้เช่านั้น ต้องเสียภาษีประเภทใดบ้างและอัตราการเสียภาษีคือเท่าไร

1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้ให้เช่าบ้านหรือคอนโดมิเนียมนั้นต้องเสียภาษีที่ดินตามประโยชน์ที่ใช้งานจริง เช่น ให้เช่าบ้านหรือคอนโดฯ เพื่อพักอาศัยในกรณีของผู้ให้เช่าในที่นี้จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน อัตราที่อยู่อาศัย (ที่ไม่ใช่บ้านหลัก) ดังต่อไปนี้

2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้มีบ้านหรือคอนโดมีเนียมให้เช่าต้องนำเงินรายได้จากค่าเช่าบ้านหรือคอนโดมิเนียมมาคำนวณและเสียภาษี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (5)  โดยสามารถคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้ 2 ลักษณะ คือ
– คำนวณหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา เป็นวิธีการคำนวณภาษีแบบเหมา 30% ทั้งหมดไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
– คำนวณหักค่าใช้จ่ายตามจริง เป็นวิธีการคำนวณภาษตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

ในส่วนของผู้เช่าที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น  ผู้เช่ามีหน้าที่ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 และต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ให้เช่าด้วย ซึ่งผู้ให้เช่าสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ให้เช่านำส่งสรรพากรไปหักเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได้นั่นเอง

 

Cr. https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3813:tax-lessor-home-condominium&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart