11 ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษี

11 ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษี

 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 ประเภทที่ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีอะไรบ้างนั้น มาเช็กกันได้ครับ

1. ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใช้ในราชการ สาธารณประโยชน์ การประกอบศาสนกิจ
2. ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้ใช้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจและยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์
3. ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่างเปล่าในสนามบินที่กันไว้เพื่อความปลอดภัย
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟหรือทางรถไฟฟ้า
5. ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการสาธารณูปโภคและใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติ
6. ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อสาธารณะ
7. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียต่อเนื่องกับอาคาร
8. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ
9. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว
10. ที่ดินที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้ทำประโยชน์
11. ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : 11 ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกว้นภาษี

อ้างอิง : 11 ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รับการยกเว้นภาษี! (dharmniti.co.th)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart