10 จุดเสี่ยงที่สรรพากรจะเข้าตรวจ

10 จุดเสี่ยงที่สรรพากรจะเข้าตรวจ

10 จุดเสี่ยงที่สรรพากรจะเข้าตรวจ

การทำธุรกิจหากคุณปล่อยปะละเลยจุดใดจุดหนึ่งก็อาจทำให้กิจการนั้นเกิดการผิดพลาดและเกิดความเสี่ยงที่ทำให้ถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรใส่ใจรายละเอียดในการจัดทำบัญชีต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ธุรกิจมีความเสี่ยงได้

  1. ใช้เงินสดเป็นหลัก
  2. สินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง
  3. ไม่มีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินมากเกินไป
  4. เงินกู้ยืมกรรมการมากเกินไป
  5. ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน
  6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง
  7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน
  8. ค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลดลง
  9. ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบรายได้
  10. สร้างค่าใช้จ่ายเท็จ

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/a.1466643920224645/2647079722181053/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart