ได้รับเงินปันผลเป็นหุ้น ต้องนำมาคำนวณภาษีมั้ย?

ได้รับเงินปันผลเป็นหุ้น ต้องนำมาคำนวณภาษีมั้ย?

ก่อนอื่นก็จะต้องพูดกันก่อนว่านิยามของหุ้นปันผลตามมุมมองของกรมสรรพากรเป็นอย่างไร

“ในส่วนของหุ้นปันผลที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทจดทะเบียนจะ ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีในลักษณะเดียวกับเงินปันผล หรือไม่เนื่องจากมีแนวคิดว่าในทาง เศรษฐศาสตร์และทางบัญชีแล้ว หุ้นปันผลไม่ถือเป็นเงินได้ของผู้ถือหุ้น
เนื่องจากหุ้นปันผลไม่ได้ทำให้สถานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Wealth)เปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากเป็นการโอนมูลค่าหุ้นจากบัญชีกำไรสะสมไปบัญชีมูลค่าหุ้นสามัญและบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เท่านั้น และแม้ว่า ผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนหุ้นครอบครองมากขึ้นจากหุ้นปันผลที่ได้รับ แต่การจ่ายหุ้นปันผลจะ
ทำให้ราคาของหุ้นลดลงด้วย ซึ่งจะเป็นผลให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของผู้ถือหุ้นทั้งในช่วงก่อนและหลังได้รับ
หุ้นปันผลไม่มีการเปลี่ยนแปลง”

*ข้อหารือภาษีอากร วันที่ 19 กันยายน 2544 เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากหุ้นปันผล (Stock Dividends)

นอกจากนี้ยังได้มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นว่าต้องประเมินภาษีจากมูลค่าหุ้นตาม Book Value หรือ Par Value ด้วยเช่นกัน ว่าจะไม่มีความเป็นธรรมพอที่จะนำมาคำนวณภาษี

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นว่าควรคำนวณมูลค่าหุ้นปันผล ดังนี้ มูลค่าหุ้น = จำนวนเงินกำไรสะสมที่บริษัทตัดออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็นทุนจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมด ซึ่งแนวทางนี้จะเกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับกรณีเงินปันผล ในขณะเดียวกันก็ ไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ

 1. หุ้นปันผล เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และ
  เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อผู้จ่ายจ่าย
  เงินได้ดังกล่าวให้แก่ผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษีในอัตรา ร้อยละ 10 ของเงินได้
  ดังกล่าวตามมาตรา 50(2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิเลือกนำเงินได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็น เงินได้เพื่อเสียภาษีได้ตามมาตรา 48(3) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร และในกรณี ที่ผู้จ่ายเป็น
  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากผู้รับเลือกนำเงินได้ ดังกล่าวไปรวม
  คำนวณภาษีก็จะมีสิทธิได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
 2. มูลค่าหุ้นปันผลแต่ละหุ้นที่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้รับจะมีค่าเท่ากับจำนวนเงินกำไรสะสมที่บริษัทผู้จ่ายหุ้นปันผลตัดออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็นทุนหารด้วยจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดที่ออกในคราวนั้น

อ้างอิง : https://www.rd.go.th/25292.html

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart