ใบเสร็จรับเงินกับใบกำกับภาษี แตกต่างกันอย่างไร

ใบเสร็จรับเงินกับใบกำกับภาษี แตกต่างกันอย่างไร

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือ
เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องออกให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้า หรือบริการ ทันทีที่มีการรับเงิน เพื่อเป็นการยืนยันว่า คุณได้รับเงิน หรือ ลูกค้าได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใบเสร็จรับเงินจะต้องระบุรายการสินค้า หรือบริการพร้อมทั้งราคาที่ทำการซื้อขายและราคาที่ตกลงชำระไว้ด้วย

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ
เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อเป็นการยืนยันว่าเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้ามาแล้ว โดยจะต้องออกให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการทุกครั้งที่ทำการขายสินค้าหรือบริการ ทั้งนี ใบกำกับภาษี จะต้องระบุมูลค่าของสินค้าและบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละครั้ง
• ธุรกิจค้าขาย ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าทันทีที่มีการส่งมอบสินค้า แม้ว่าลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้ายังไม่ชำระเงินค่าสินค้าก็ตาม
• ธุรกิจให้บริการ ผู้ประกอบการจะสามารถออกใบกำกับภาษีได้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการนั้นทำการชำระค่าบริการ

สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษี 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ ที่ผู้ประกอบจะต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ และ สำเนาที่ผู้ประกอบการจะต้องเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานสำหรับ การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน (ภ.พ.30) โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องเก็บเอกสารไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ความแตกต่าง
ถ้าจะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีต่างกันนั้นเป็นเรื่องของ กฎหมาย ก็ไม่ผิด ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ
1. ใบกำกับภาษี
กิจการที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะต้องเป็นกิจการหรือธุรกิจที่ทำการจตทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้เท่านั้น นั้นหมายความว่า หากธุรกิจของคุณไม่ได้จด VAT คุณก็ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ และแน่นอนว่า หากออกใบยกำกับภาษีปลอมจะมีความผิดทางกฎหมาย

2. ใบเสร็จรับเงิน
ผู้ประกอบการจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจากการซื้อขายสินค้าและบริการเท่านั้น และจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทันทีไม่ว่าลูกค้าจะต้องการหรือไม่ก็ตาม และแน่นอนว่า การออกใบเสร็จปลอมนั้นมีความผิดทางกฎหมายเช่นกัน

ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
ไม่ต้องจด VAT ก็ออกได้ ต้องจด VAT ถึงจะออกใบกำกับภาษีได้
ออกเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการครั้งละ 100 บาทขึ้นไป ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ทำการซื้อ – ขาย
ออกเมื่อมีการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการเท่านั้น ต้องออกใบกำกับภาษีทันทีที่ส่งมอบสินค้า
(แม้จะยังไม่ได้รับชำระเงิน)

 

อ้างอิง : ใบเสร็จรับเงิน กับ ใบกำกับภาษี ต่างกันอย่างไร? – iTAX media

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart