ใบสำคัญรับ คืออะไร ?

ใบสำคัญรับ คืออะไร ?

ใบสำคัญรับเงิน คือ เอกสารสำหรับยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการออกให้ผู้ซื้อ ซึ่งใบสำคัญรับเงินนั้นจะใช้กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ผู้ขายยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้รับเงิน”

เอกสารใบสำคัญรับเงิน หรือเอกสาร ใบรับเงิน ถือเป็น ชนิดเดียวกัน  แต่อาจแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ตรงที่ ใบรับเงินส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ ผู้รับเงิน ผู้ขาย สามารถออกเอกสารให้ได้มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเพื่อเป็นต้นทุนหลัก แต่ใบสำคัญรับเป็นเอกสารที่ ผู้รับเงิน ผู้ขาย ไม่มีเอกสาร ไม่สามารถออกใบให้ได้หรือไม่จัดทำขึ้น แต่ยินยอมที่จะให้หลักฐานการรับเงินจากเรา เช่น สำเนาบัตรประชาชน และลายมือ ชื่อ เป็นต้น

ใบรับเงิน เป็นเอกสารที่กิจการจ่ายชำระเงินจริงๆแต่ผู้ขายหรือผู้รับเงิน ไม่มีเอกสารที่เป็นแบบฟอร์ม (ไม่มีใบเสร็จ) บริษัทจึงจัดทำใบรับเงินขึ้นเพื่อให้มีหลักฐานเป็นเอกสารไว้ใช้ลงบันทึกบัญชี จะต้องมีการแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการจัดทำ ใบรับเงินขึ้น

ใบรับเงิน หรือสำเนาใบรับ อย่างน้อยต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิค และอักษรไทยให้ ปรากฏข้อความต่อไปนี้

  1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
  2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
  3. เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
  4. วันเดือนปีที่ออกใบรับ
  5. จำนวนเงินที่รับ
  6. ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้า เฉพาะชนิดที่มีราคา ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

กิจการที่จัดทำ ใบรับเงิน และ ใบสำคัญรับ

โดยส่วนมากกิจการจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากกิจการไม่ได้รับเอกสารที่ชื่อว่า “ใบเสร็จรับเงิน”แต่อาจได้รับเอกสารที่ ชื่อว่า “บิลเงินสด” จึงทำให้ไม่สามารถนำมาสิทธิภาษีมาใช้ได้ถ้าเอกสารนั้นมีภาษีติดอยู่ เพราะต้องการลงเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

ทางสรรพากรจึงกำหนดแนวทางเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยการรวบรวมหลักฐานการจ่าย อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และหลักฐานจากบุคคลภายนอก (บัตรประชาชนผู้รับเงิน) มายืนยันกับสรรพากร ว่าได้จ่ายชำระจริง จึงทำให้บางรายการที่ถูกจัดทำขึ้นโดยมีเอกสาร ใบสำคัญรับแนบไว้ สามารถลงเป็นค่าใช่จ่ายทางภาษีได้นั่นเอง

 

อ้างอิง : https://www.pangpond.com/%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart