ใบลดหนี้ (Credit note)

ใบลดหนี้ (Credit note)

ใบลดหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีชนิดหนึ่ง ซึ่งออกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากใบกำกับภาษีเดิมที่ออกไป โดยปรับให้ฐานภาษีมีมูลค่าลดลง และภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง

เงื่อนไขตัวอย่างใบลดหนี้ที่เป็นใบกำกับภาษี

 1. ผู้ออกใบลดหนี้ จะต้องจด VAT
 2. ผู้ออกใบลดหนี้ จะต้องเคยออกใบกำกับภาษีไปแล้ว
 3. ภายหลังการออกใบกำกับภาษี มีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็น สาเหตุในการลดหนี้ตาม ม.86/10 โดยมีอยู่ 9 สาเหตุคือ
 • มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
 • มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
 • ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา
 • ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อผูกพันในกฎหมาย
 • ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อตกลงทางการค้า
 • มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน
 • มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนและผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทำภายในเวลาอันสมควร
 • มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากการให้บริการบกพร่องหรือให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
 • มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไม่มีการให้บริการตามสัญญา

ต้องออกใบลดหนี้ ตอนไหน?

 1. ออกในเดือนที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องลดหนี้
 2. ออกในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีเหตุการณ์ก็ได้

คนที่ออกใบลดหนี้ ต้องทำอย่างไรต่อ?

ถ้าเราเป็นผู้ออกใบลดหนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือ นำรายการใบลดหนี้นี่จะต้องนำเข้าไปในรายงานภาษีขายด้วย เหมือนเป็นรายการหักออกจากรายการขายอื่น เพื่อลดฐานภาษีขาย และมูลค่าภาษีขาย

คนที่รับใบลดหนี้ ต้องทำอย่างไร?

ถ้าเราเป็นผู้รับใบลดหนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือ นำรายการใบลดหนี้นี่จะต้องนำเข้าไปในรายงานภาษีซื้อด้วย เหมือนเป็นรายการหักออกจากรายการซื้ออื่น เพื่อลดฐานภาษีซื้อ และมูลค่าภาษีซื้อที่นำไปใช้ได้

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ใบลดหนี้ (Credit note)

อ้างอิง : ใบลดหนี้คืออะไร ตัวอย่างใบลดหนี้เป็นอย่างไร (peakaccount.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart