ใบกำกับภาษีเอกสารออกเป็นชุด คืออะไร

ใบกำกับภาษีเอกสารออกเป็นชุด คืออะไร

 

ใบกำกับภาษีเอกสารออกเป็นชุด คืออะไร
เอกสารออกเป็นชุด คือการจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน “คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ถ้าใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในใบกำกับภาษี” ถ้าผู้ประกอบการต้องการออกเอกสารใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารอื่นและใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกจะต้องมีข้อความดังนี้

1. ใบกำกับภาษี
2. ชื่อ-ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบกำกับภาษี
3. คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”
หากใบกำกับภาษีมีข้อความตามข้อ (1) ถึง (3) จะตีพิมพ์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด ออกจากคอมพิวเตอร์ หรือด้วยวิธีการใดก็ได้ สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
หากรายการข้อ (1) ถึง (3) รายการข้างต้นจัดพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รายการอื่นๆ จะต้องมาจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นถึงสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ ดังนี้
• ชื่อ ที่อยู่ ของลูกค้า
• เลขที่ เล่มที่ (ถ้ามี) ของใบกำกับภาษี
• ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
• มูลค่าของสินค้าหรือของบริการที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
• วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

อ้างอิง : ใบกำกับภาษี เอกสารออกเป็นชุด คืออะไร | KKN Accounting รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับสอนบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart