ใช้บ้านเป็นสำนักงานต้องทำอย่างไรบ้าง

ใช้บ้านเป็นสำนักงานต้องทำอย่างไรบ้าง

หลายๆคนในช่วงแรกเริ่มการประกอบธุรกิจมักใช้บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นที่อยุ่จดทะเบียนเพื่อเป็นการประหยัดภาษี เราสามารถนำค่าเช่ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้กำไรสุทธิน้อยลง เพื่อเสียภาษ๊นิติบุคคลดลง

ตัวอย่าง บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าเช่า 1,000,000 บาท หากทมีค่าเช่าสำนักงานเดือนละ 25,000 บาท จำทำให้ประหยัดภาษีไป 60,000 บาทต่อปี

มีค่าเช่า                  ไม่มีค่าเช่า

กำไรก่อนหักค่าเช่า                                                          1,000,000              1,000,000

หัก ค่าเช่า                                                                        (300,000)                     –

กำไรสุทธิก่อนภาษี                                                            700,000                1,000,000

ภาษีนิติบุคคล(20%)                                                         140,000                   200,000

 

วิธีการให้ทำดังนี้

  • ทำสัญญาเช่ากับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
  • จ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยต้องหัก ณ ที่จ่าย 5% จากยอดขายค่าเช่าทุกเดือน ( กรณีจ่ายให้กับบึคคลธรรมดา)

ตัวอย่าง ค่าเช่า 25,000 บาท เจ้าของอสังการิมทรัพย์จะได้รับเงินค่าเช่าเพียง 23,750 และบริษัทจะต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้เป็นเงิน 25,000 *5 % = 1,250 บาทในส่วนนี้จะต้องนำส่ง ภงด.53 ภายในวันที่7ของเดือนถัดไป

นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้า น้ำปะปา สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ด้วยแม้ใบเสร็จจะไม่ได้จ่ายชื่อบริษัทแต่เป็นภ๊าซื้อต้องห้ามขอเคลม VAT ไม่ได้

 

แล้วฝั่งผู้ให้เช่าต้องทำอะไรบ้าง

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90) เนื่องจากค่าเช่าเป็นเงินได้พึ่งประเมินตามมาตรา 40(5)

ตัวอย่าง เก็ยค่าเช่าบริษัท เดือนละ 25,000 บาท สามารถคำนวณภาษ๊เงินได้บุคคลธรรมดาได้ดังนี้

รายได้                                                      300,000

หัก ค่าใช้จ่าย (เหมา 30% )                   (900,000)

หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว                          (600,000)

 

สุทธิ                                                          150,000

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก

หากมีรายได้เพียงอย่างเดียวหากได้รับค่าเช่าไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนผู้ให้เช่าจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ผู้ให้เช่าสามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เคยถูฏหักไว้ในแต่ละเดือน)

ยุ่งจังเลยไม่คิดได้ไหม หากไม่คิดค่าเช่า เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิโดนประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้เมื่อใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อจดทะเบียนบริษัท จพต้องเสียถาษีโรงเรือนและที่ดินด้วย

อ้างอิง : https://www.facebook.com/EasyAccountingThailand168/photos/pcb.804106070420169/804105817086861/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart